ทำความรู้จัก!!โปรแกรมติดตามช้อนคนไม่พร้อมเรียน

ทำความรู้จัก!!โปรแกรมติดตามช้อนคนไม่พร้อมเรียน

“ธนากร” สนองนโยบาย Thailand Zero Dropout เร่งคิดโปรแกรมติดตามผู้ที่ออกเรียนกลางคันไปชวนกลับเข้าเรียนแล้วเลือกไม่เรียนต่อ ให้มาพัฒนาตนเองเมื่อพร้อม กับ สกร.

นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เปิดเผยว่า จากการข้อสั่งการของ นายเศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในนโยบาย Thailand Zero Dropout เพื่อให้เด็กนอกระบบที่มีอายุ 3-18 ปี จำนวน 1.02 ล้านคน ได้รับการติดตามช่วยเหลือเป็นรายบุคคล นั้น

ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ไปจัดทำโปรแกรมติดต่อตามผู้ที่ออกเรียนกลางคันเมื่อไปชวนกลับเข้าเรียนแล้วเลือกไม่เรียนต่อว่า บุคคลนั้นอยู่ที่ไหน ทำอะไร และถ้าพร้อมจะกลับเข้ารับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองเมื่อไหร่ ก็สามารถมาเรียนกับหน่วยงานสถานศึกษาของ สกร.ที่กระจายอยู่ในทุกอำเภอ ทุกตำบล ทั่วประเทศได้ทันที  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

เมื่อเด็กยุคโควิดเผชิญภาวะ "การเรียนรู้ถดถอย" รัฐต้องแก้อย่างไร?

“ครูสุเทพ” พัฒนาศูนย์เพิ่มทักษะอาชีพ สร้างรายได้เสริม ลดเด็กออกกลางคัน

3 กลุ่มเด็กออกเรียนกลางคัน 

ทั้งนี้ จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ติดตามเด็กให้กลับเข้าเรียน พบว่า สามารถแบ่งผู้ที่หลุดจากระบบการศึกษา หรือ ออกเรียนกลางคัน เป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 ออกจากโรงเรียนไปแล้วกลับมาเรียนใหม่

กลุ่มที่ 2 ออกจากโรงเรียนไปแล้วไปเรียนอาชีพ

กลุ่มที่ 3 ออกไปแล้วตามเจอแต่ไม่เรียน

ทำความรู้จัก!!โปรแกรมติดตามช้อนคนไม่พร้อมเรียน

ซึ่งสนใจกลุ่มที่ 3 มากว่า ควรมีการติดตามต่อเนื่องไม่ใช่ตามตัวพบบอกว่าไม่เรียนแล้วคือจบไป และจะตามอย่างไร ในวันที่เขาพร้อมจะกลับมาพัฒนาตนเองแล้วก็ให้เข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทาย ทำได้ เพียงแต่ต้องใช้เวลา และโปรแกรมนี้ก็จะช่วยในการติดตามได้มาก

สกร.ส่งเสริมการเรียนรู้ 3 รูปแบบ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวต่อไปว่า  มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 กำหนดให้ สกร.มีหน้าที่ จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ 3 รูปแบบ คือ

1.การเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 

3.การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ 

สกร.ได้มีการจัดทำหลักสูตร โปรแกรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ ของผู้เรียนและท้องถิ่นในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

พร้อมทั้งมีความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย การแนะแนวการเรียนและการประกอบอาชีพ การสะสมผลการเรียน ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และสมรรถนะ สกร.พร้อมให้บริการประชาชนในทุกช่วงวัย ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

นายธนากร กล่าวด้วยว่า กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กำหนดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ในเดือนเมษายน และภาคเรียนที่ 2 ในเดือนตุลาคมของทุกปี ผู้สนใจสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ / เขต และศูนย์การเรียนรู้ตำบล / แขวงทั่วประเทศ ใกล้บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, วุฒิการศึกษาเดิม หรือใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นสุดท้าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2282-2868  หรือ สถานศึกษา ของ สกร. ใกล้บ้านทั่วประเทศ