ครูจบใหม่เฮ! ขึ้นเงินเดือนครู ครูผู้ช่วยรับ 18,000 บาท เช็กฐานเงินเดือนครู

ครูจบใหม่เฮ! ขึ้นเงินเดือนครู ครูผู้ช่วยรับ 18,000 บาท เช็กฐานเงินเดือนครู

บอร์ด ก.ค.ศ. พร้อมปรับขึ้นเงินเดือนครูและบุคลากรการศึกษา 1 พฤษภาคม 2567 ปรับเงินเดือนครู “แรกบรรจุ” เพิ่มปีละ 10% โดยในปี 2568 ผู้ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี ครูจบใหม่ ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท พร้อมเช็กการปรับฐานเงินเดือนครูทุกระดับ

จากการประชุม คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ได้มีการลงมติเห็นชอบตามมติ ครม. ที่ต้องการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งการปรับเงินเพิ่ม เพื่อการครองชีพชั่วคราว

โดยการปรับขึ้นเงินเดือนครู ครูไทย ครูจบใหม่ ครูผู้ช่วย ฐานเงินเดือนครู ครั้งนี้ มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และ 1 พฤษภาคม 2568 

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ

การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ โดยทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเพิ่มปีละ 10% ในปี 2567 และ 2568 และโดยในปี 2568 ผู้ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีจะได้เงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และปรับคุณวุฒิอื่นๆ ให้สอดคล้องกัน         
 

ครูจบใหม่เฮ! ขึ้นเงินเดือนครู ครูผู้ช่วยรับ 18,000 บาท เช็กฐานเงินเดือนครู

กลุ่มที่ 2 ปรับเงินชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

การปรับเงินชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ พร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุอัตราเงินเดือนข้าราชการครูในปัจจุบัน

การปรับเงินเดือนครู แบ่งตามระดับตำแหน่ง ดังนี้

  • ครูผู้ช่วย "ปรับเงินเดือน ครูผู้ช่วย"

ฐานเงินเดือนปัจจุบัน เริ่มต้นที่ 15,050 – 24,750 บาท หากมีการปรับฐานเงินเดือน สำหรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ภายใน 2 ปี ฐานเงินเดือนจะเป็น 18,000 บาท

  • ครูวิทยฐานะชํานาญการ (คศ.1)

ฐานเงินเดือนปัจจุบัน เริ่มต้นที่ 15,440 – 34,310 บาท

  • ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (คศ.2)

ฐานเงินเดือนปัจจุบัน เริ่มต้นที่ 16,190 – 41,120 บาท สามารถยื่นขอวิทยฐานะครูชำนาญการ หากผ่านความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ. จะได้รับเงินวิทยฐานะครูชำนาญการเพิ่มเติมอีก 3,500 บาทต่อเดือน
 

  • ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (คศ.3) 

ฐานเงินเดือนครูเริ่มต้นที่ 19,860 – 58,390 บาท สามารถยื่นขอวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ หากผ่านความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ. จะได้รับเงินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษเพิ่มเติมอีก 5,600 บาทต่อเดือน

  • ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.4 )

ฐานเงินเดือนครูปัจจุบัน เริ่มต้นที่ 24,400 – 69,040 บาท สามารถยื่นขอวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ หากผ่านความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ. จะได้รับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญเพิ่มเติมอีก 9,900 บาทต่อเดือน

  • ครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.5) โดยแต่งตั้งจากครู คศ. 4 ที่มีผลงานวิชาการผ่านเกณฑ์

ฐานเงินเดือนครูปัจจุบัน เริ่มต้นที่ 29,980 – 76,800 บาท สามารถยื่นขอวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ หากผ่านความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ. จะได้รับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษเพิ่มเติมอีก 13,000 – 15,600 บาทต่อเดือน

 

อ้างอิง : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา