กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เตรียมสแกนข้อมูลหนี้สินครู สกร.ใหม่

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เตรียมสแกนข้อมูลหนี้สินครู สกร.ใหม่

รักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ อึ้ง!ข้อมูลครู สกร.ปลอดหนี้กลุ่มสีแดง-สีเหลือง เข้าข่ายกลุ่มสีเขียวแค่ 6 คน สั่งสำรวจ-จำแนกข้อมูลใหม่ พร้อมกำชับผู้บริหารห้ามตัดเงินเดือนลูกน้องเกินระเบียบมีใช้จ่ายไม่ถึง 30%

นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้(สกร.) เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เมื่อตนมาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ก็ได้สอบถามถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯของ สกร.

พบข้อมูลที่ไม่เชื่อว่า สกร.ที่มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการ 4,980 คน พนักงานราชการ 14,246 คน และลูกจ้าง 249  คน รวมทั้งสิ้น 19,475 คน นั้น ไม่มีบุคลากรในสังกัด สกร.เป็นหนี้ในกลุ่มสีเหลือง และสีแดงเลย มีเป็นหนี้กลุ่มสีเขียวเพียงแค่ 6 คนเท่านั้น ดังนั้น ตนจึงได้สั่งการให้ไปสำรวจและกลั่นกรองข้อมูลใหม่ โดยจำแนกแยกประเภทวิกฤติสีแดง ใกล้วิฤติสีเหลือง และปกติสีเขียว เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึง ตรงจุด ไม่มีตกหล่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ยอดลงทะเบียนหนี้ครูกว่า 4 หมื่นคน 70 สหกรณ์ครูลดดอกเบี้ยสูงสุด 1%

ศธ.เตรียมจัดอับดับปัญหาหนี้ครู  หวังแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

สั่งตรวจสอบข้อมูลหนี้สินครูทั้งหมด

“ผมปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่มานาน ถึงแม้ว่าครูของ สกร.ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของ สกร.จึงน่าจะมีวินัยในการวางแผนทางการเงินที่ดี อีกทั้ง ครู สกร.หรือ กศน.เดิม ก็มีความเก่งในหลายมิติ บางคนมีอาชีพเสริม แต่ข้อมูลที่ระบุว่าครูฯ สกร.อยู่ในกลุ่มสีเขียวแค่ 6 คน ไม่มีสีเหลือง สีแดงเลยแม้แต่คนเดียวข้อมูลก็น่าจะผิดปกติแล้ว แต่ถ้าข้อมูลถูกต้องก็ให้ยืนยันมาอีกครั้ง อย่างไรก็ตามหลังจากได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนมาแล้วก็จะมีการสื่อสารกับครูบรรจุใหม่ เพื่อไม่ให้เข้าสู่วังวนหนี้สิน รวมถึงนำครูที่มีหนี้สินเข้าระบบเพื่อรับการแก้ไขปัญหา” นายธนากร กล่าว

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เตรียมสแกนข้อมูลหนี้สินครู สกร.ใหม่

ทั้งนี้ ในปี 2566 ที่ผ่านมา สกร. หรือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)เดิม ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงยุติธรรม ในเรื่องของความร่วมมือการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงมีการทำ MOU กับสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน เพื่อจัดหาสวัสดิการทางด้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงให้แก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจและมีความสุขในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

เร่งสื่อสารกับครูไม่ให้เข้าสู่วังวนหนี้สินครู

รักษาราชการแทนอธิบดี สกร.กล่าวต่อไปว่า ส่วนเรื่องการหักเงินเดือนชำระหนี้ ตนได้สั่งการไปแล้วว่าให้ผู้บริหารหน่วยงานของ สกร.และสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตรวจสอบในการให้หนังสือรับรองเงินเดือนแก่บุคลากรตามหลักเกณฑ์การตัดเงินเพื่อชำระหนี้ของข้าราชการในสังกัด โดยต้องมีเงินเดือนคงเหลือในบัญชีอย่างน้อยร้อยละ 30 เพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551อย่างเคร่งครัด

เรื่องนี้ รมว.ศธ.ได้ให้ความสำคัญมาก หากในพื้นที่ใดมีการหักเงินเดือนเกินกว่าที่ระเบียบกำหนด ทำให้ครูอยู่อย่างยากลำบาก เพราะมีเงินเดือนเหลือใช้จ่ายไม่ถึงร้อยละ 30 ผู้บริหารจะต้องถูกลงโทษทางวินัย ดังนั้น เราต้องช่วยกันดูแลอย่างเคร่งครัดและครอบคลุมทั่วถึง