เปิดตารางสอบ NT 2567 โครงสร้างข้อสอบ test blue print ข้อสอบ NT ป.3

เปิดตารางสอบ NT 2567 โครงสร้างข้อสอบ test blue print ข้อสอบ NT ป.3

เปิดตารางสอบ NT 2567 การประเมินคุณภาพผู้เรียน นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงสร้างข้อสอบ test blue print ข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบภาษาไทย พร้อมเผยตัวอย่างกระดาษคำตอบ

การสอบ NT คืออะไร?

การประเมินคุณภาพผู้เรียน นักเรียน National Test (NT) คือการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดสอบ

โดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย (Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ป.3

การทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ

 • ความสามารถด้านภาษา (Literacy)
 • ด้านคำนวณ (Numeracy)
 • ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)

กลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ป.3

กลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณภาพผู้เรียน นักเรียน NT ป.3 คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ จำนวน 8 สังกัด ประกอบด้วย 

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 • กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 • กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 • สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 • สำนักการศึกษาเมืองพัทยา
 • การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School)

ปีการศึกษา 2564 โดยให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ

ตารางสอบ NT 2567 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 NT ป.3 

โดยวันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้ดำเนินการจัดสอบ จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ และประกาศผลสอบ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในวันที่ 30 เมษายน 2567

 

เปิดตารางสอบ NT 2567 โครงสร้างข้อสอบ test blue print ข้อสอบ NT ป.3

 

เปิดตารางสอบ NT 2567 โครงสร้างข้อสอบ test blue print ข้อสอบ NT ป.3

 

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้กำหนดโครงสร้างข้อสอบ Test Blueprint ข้อสอบ NT ป.3 

โครงสร้างข้อสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย แบบทดสอบคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบภาษาไทย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะดำเนินการทดสอบทุกปี ในช่วงปลายภาคเรียนที่ 2 ซึ่งปีการศึกษา 2566 จะจัดสอบในปี 2567 

โครงสร้างข้อสอบ Test Blueprint 2566 ข้อสอบ NT ป.3 แบบทดสอบคณิตศาสตร์

 

เปิดตารางสอบ NT 2567 โครงสร้างข้อสอบ test blue print ข้อสอบ NT ป.3


โครงสร้างข้อสอบ Test Blueprint 2566 ข้อสอบ NT ป.3 แบบทดสอบภาษาไทย

 

เปิดตารางสอบ NT 2567 โครงสร้างข้อสอบ test blue print ข้อสอบ NT ป.3

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3 ด้านคณิตศาสตร์ - ภาษาไทย

 

เปิดตารางสอบ NT 2567 โครงสร้างข้อสอบ test blue print ข้อสอบ NT ป.3

เปิดตารางสอบ NT 2567 โครงสร้างข้อสอบ test blue print ข้อสอบ NT ป.3

อ้างอิง : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. prakaspon