วันไหว้ครู 2566 ตรงกับวันไหน เปิดประวัติ ความสำคัญ พร้อมบทสวดบูชาครู

วันไหว้ครู 2566 ตรงกับวันไหน เปิดประวัติ ความสำคัญ พร้อมบทสวดบูชาครู

'วันไหว้ครู 2566' ตรงกับวันไหน เปิดประวัติ ความสำคัญ กิจกรรมและความหมายของดอกไม้ใช้ทำพาน พร้อมบทสวดบูชาครู

'วันไหว้ครู 2566' ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน 2566 'วันไหว้ครู' ถือเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาวไทย เนื่องจาก"ครู"เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ด้วยความรักและความปรารถนาดี วันนี้ทีมข่าวเลยรวบรวมประวัติวันไหว้ครู ความสำคัญ และกิจกรรมที่ทำในวันนี้ว่ามีอะไรบ้าง

 

 

ประวัติวันไหว้ครู

"ประวัติวันไหว้ครู" สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในการประชุมผู้แทนคณะครูทั่วประเทศในคราวประชุมวิสามัญของคุรุสภา เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2499 ในสมัยของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ โดยในคราวนั้นที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มี 'วันครู' ขึ้นเพื่อประกอบพิธีระลึกถึงครูบูรพาจารย์ อันเป็นแนวคิดจุดเริ่มต้นของพิธีไหว้ครู สัญลักษณ์สำคัญของวันไหว้ครูก็คือ 'พานไหว้ครู' ที่ประกอบด้วย ดอกไม้ ธูป เทียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

วันไหว้ครู 2566 ตรงกับวันไหน เปิดประวัติ ความสำคัญ พร้อมบทสวดบูชาครู

 

โดยองค์ประกอบในพานดอกไม้ไหว้ครูต้องมี ดอกมะเขือ, หญ้าแพรก, ข้าวตอก และดอกเข็ม ซึ่งมีความหมายดังนี้

ดอกมะเขือ

แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของศิษย์ต่อครูอาจารย์ พร้อมรับความรู้ต่าง ๆ จากผู้สอน เนื่องจากดอกมะเขือเวลาบานจะมีสีขาวสะอาด และดอกจะโน้มคว่ำลงพื้นดิน

หญ้าแพรก

เป็นตัวแทนที่แสดงถึงความเข้มแข็ง อดทน แม้แห้งแล้งคนเหยียบย่ำหญ้าแพรกก็ไม่ตาย พอได้รับโอกาสที่เหมาะสม ได้รับความชุ่มชื้นก็จะแตกยอดเจริญงอกงามอย่างดี และยังแสดงถึงความเจริญงอกงามของสติปัญญา สะท้อนปลูกฝังความมุ่งมั่นอดทนเข้มแข็ง

 

 

ข้าวตอก

แทนสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย การรู้จักควบคุมตนเอง เพราะถ้าไม่รู้จักควบคุมตัวเองจะเป็นเพียงข้าวเปลือกที่ถูกคั่ว แต่เป็นข้าวตอกไม่ได้ หรืออีกนัยหนึ่งข้าวตอกสื่อถึงความรู้ที่แตกฉาน เพิ่มพูนอย่างรวดเร็ว เปรียบได้กับการที่ครูคั่วนักเรียน โดยคั่วคือการเคี่ยวเข็ญอบรมสั่งสอน วิชาความรู้ของนักเรียนจึงจะแตกฉาน

 

ดอกเข็ม

เป็นสัญลักษณ์แทนสติปัญญาที่หลักแหลม เนื่องจากลักษณะของดอกเข็มจะมียอดดอกแหลม ซึ่งเป็นปริศนาธรรมว่า ครูต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความคิดให้นักเรียน นักศึกษา เป็นคนฉลาด หัวแหลม รู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์ ใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์แก้ปัญหาต่าง ๆ

 

วันไหว้ครู 2566 ตรงกับวันไหน เปิดประวัติ ความสำคัญ พร้อมบทสวดบูชาครู

 

กิจกรรมวันไหว้ครู จะเริ่มต้นด้วยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยการรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ กล่าวคำปฏิญาณตน และกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ อีกทั้งยังมีการ 'ประกวดพานไหว้ครู' ให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์นำดอกไม้มาประดับตกแต่งให้เกิดความสวยตามกับยุคสมัย

 

ทั้งนี้ 'วันไหว้ครู' กับ 'วันครู' แตกต่างกันดังนี้ โดย 'วันไหว้ครู' จะตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมิถุนายนของทุกปี ส่วน 'วันครู' ตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี

 

บทสวดบูชาครูอาจารย์วันไหว้ครู

ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา
ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์
ผู้กอปรเกิดประโยชน์ศึกษา ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา
อบรมจริยา แก่ข้าในการปัจจุบัน
ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์
ด้วยใจนิยมบูชา ขอเดชกตเวทิตา
อีกวิริยะพา ปัญญาให้เกิดแตกฉาน
ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน
อยู่ในศีลธรรมอันดี ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี
ประโยชน์ทวี แก่ข้าฯ และประเทศไทยเทอญ
ปัญญาวุฒิ กะเร เตเต ทินโนวาเท นะมามิหัง

 

วันไหว้ครู 2566 ตรงกับวันไหน เปิดประวัติ ความสำคัญ พร้อมบทสวดบูชาครู