CIBA ชวนแข่งขันตอบปัญหาบัญชี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ

CIBA ชวนแข่งขันตอบปัญหาบัญชี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ

CIBA DPU ชวนน้องๆ อาชีวะสายบัญชี เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 8  ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

CIBA DPU จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 8 ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานถ้วยรางวัล “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ในการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชีทั่วประเทศระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูง

สำหรับการแข่งขันดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ ระหว่าง เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

CIBA ชวนแข่งขันตอบปัญหาบัญชี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมละการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่า การแข่งขันดังกล่าว เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างเสริมพัฒนาความรู้ ทักษะทางปัญญา และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในสายวิชาชีพบัญชี ควบคุมกับความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

‘AI For Accounting’ ปั้นทักษะแห่งอนาคตนักบัญชีไทย

CIBA โชว์เคสนักศึกษาก่อนเข้าวงการ Startup

CIBA DPU ผนึกเครือข่ายพันธมิตรตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ อัพนศ.จบพร้อมทำงาน

นักบัญชี กับ บทบาทที่ต้องเปลี่ยนไป

 

พัฒนานักอาชีวะสายบัญชี  ชิงถ้วยพระราชทาน

"วิชาชีพบัญชี เป็นหนึ่งสาขาวิชาชีพที่ถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 7 วิชาชีพที่มีการพัฒนาข้อตกลงในการโอนย้ายแรงงานเสรีในกรอบข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพบัญชีของประชาคมอาเซียน ดังนั้น การสร้างเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในทางหนึ่ง คือ การพัฒนานักเรียนในสายวิชาชีพบัญชีในระดับอาชีวศึกษา ให้มีทักษะวิชาการที่แข็งแกร่ง รวมทั้งมีความตระหนักในคุณธรรมจริยธรรททางวิชาชีพ ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการทำงานเป็นทีม ผ่านเวทีการแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถในการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี" ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าว

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เห็นความจำเป็นในการเข้าใจเชิงลึก และความตระหนักรู้ในความรับผิดชอบทางวิชาชีพบัญชีให้แก่นักเรียนในระดับอาชีวศึกษาในสายวิชาชีพบัญชี ในการที่จะได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีศักยภาพในอนาคต

CIBA ชวนแข่งขันตอบปัญหาบัญชี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ

จึงจัดให้มีการแข่งขันบัญชีวิชาการขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์และผู้บริหารได้แสดงศักยภาพผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นในวิชาชีพผ่านการแข่งขันจากนักเรียนในโรงเรียน หรือวิทยาลัยต่าง ๆ โดยเอื้อต่อการมุ่งสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

เน้นพัฒนากระบวนการคิดกับความรู้ความสามารถวิชาการ

คณบดี CIBA DPU กล่าวด้วยว่า การแข่งขันครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิดที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้ความสามารถวิชาการ ภายใต้มาตรฐานที่กำหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีสากล (International Federatin of Accountants : IFAC) ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดให้เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี คือ ต้องมีความสามารถในการใช้ความรู้ด้านการบัญชี การเงิน และความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องในงานของตน อาทิ ทักษะในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น

สำหรับสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตืมได้ที่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร.02-955-7300 ต่อ 307 , 123 , 419 หรือนอกเวลาทำการติดต่อได้ที่ 087-711-8924

CIBA ชวนแข่งขันตอบปัญหาบัญชี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ