สร้างความรัก ในวัยเรียน หยุดความรุนแรง-บูลลี่ เยาวชนทุกมิติ

สร้างความรัก ในวัยเรียน หยุดความรุนแรง-บูลลี่ เยาวชนทุกมิติ

กระทรวง พม. จับมือ เครือข่าย หนุนเพจ Because We Care เดินหน้า โครงการ 'รัก...ในวัยเรียน' สานพลังทางสังคม ปลูกจิตสำนึก ลดการกระทำความรุนแรง สร้างภูมิคุ้มกัน และการรับรู้ที่ดีในการป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกมิติ

ที่ผ่านมา เราเห็นปัญหาการใช้ความรุนแรงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อออนไลน์ โทรทัศน์ ขณะเดียวกัน ความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายให้บาดเจ็บ เสียชีวิตเท่านั้น แต่การที่เราเฉยเมยต่อความรุนแรง เสมือนว่าเราเป็นผู้สนับสนุนความรุนแรงเช่นกัน 

 

โครงการ 'รัก...ในวัยเรียน' ซึ่งจัดโดย เพจ Because We Care ภายใต้การสนับสนุนของ มูลนิธิพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จึงเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ภาคประชาชน และสื่อมวลชนได้เห็นถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเด็ก สตรี เยาวชน และผู้ที่มีความพิการทางร่างกาย 

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงานภายในงานแถลงข่าวเปิดโครงการ 'รัก...ในวัยเรียน' ลดความรุนแรงทุกมิติในโรงเรียน โดยระบุว่า กระแสสังคมในปัจจุบัน ยังพบข้อมูลกรกระทำความรุนแรงทั้งทางร่างกาย จิตใจ ต่อบุคคลอื่น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน รวมไปถึงกลุ่มสตรี ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

 

"ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ความรุนแรงจากการใช้กำลังหรือข่มขู่ คุกคาม ทำร้ายผู้อื่น ทำให้บาดเจ็บ เสียชีวิตเท่านั้น แต่ความรุนแรงยังหมายรวมถึงการแสดงออกทางพฤติกรรม โดยการใช้คำพูดดูหมิ่น เหยียดหยามผู้อื่น หรือการบูลลี่ (Bully)" 

 

สร้างความรัก ในวัยเรียน หยุดความรุนแรง-บูลลี่ เยาวชนทุกมิติ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

ปลูกจิตสำนึก ลดการกระทำรุนแรงทุกมิติ

 

ทั้งนี้ โครงการ รัก...ในวัยเรียน จัดทำขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึก และลดการกระทำรุนแรงในทุกมิติในวัยเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างการรับรู้ที่ดีในการป้องกันความรุนแรงต่อกลุ่มเด็กเยาวชน ผ่านการจัดกิจกรรม ลงพื้นที่ บรรยาย ให้ความรู้ มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉิน การดูแลสุขภาพจิต การให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธุ์ ควบคู่กับการสันทนาการให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งในระดับมัธยมศึกษา และ สถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

การดำเนินโครงการ รัก...ในวัยเรียน ถือเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม ที่เล็งเห็นถึงความขับเคลื่อน ยุติ ยับยั้ง และร่วมรณรงค์ ลดปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนทุกมิติ โดยเฉพาะในวัยเรียนและสร้างภูมิคุ้มกัน การรับรู้ที่ดีในการป้องกันการกระทำการรุนแรง และขับเคลื่อนร่วมกันอย่างเข้มแข็งต่อไป

 

นำร่อง 14 กุมภาพันธ์

 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)  กล่าวว่า เพจ Because We Care ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมูลนิธิพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้ตระหนักถึงปัญหาการกระทำความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอนาคต ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนของสังคมต้องมีความร่วมมือในการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และประชาสังคม รวมทั้งประชาชน

 

สร้างความรัก ในวัยเรียน หยุดความรุนแรง-บูลลี่ เยาวชนทุกมิติ

 

เพื่อประสานเป็น 'พลังทางสังคม' ส่งผลให้มีการดำเนินโครงการ รัก...ในวัยเรียน เพื่อปลูกจิตสำนึกและลดการกระทำความรุนแรงทุกมิติในวัยเรียน อีกทั้งสร้างภูมิคุ้มกันและการรับรู้ที่ดีในการป้องกันการกระทำความรุนแรงอย่างเข้มแข็งต่อกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเตรียมนำร่องทำกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันแห่งความรัก 14 ก.พ. 2566 เป็นต้นไป ด้วยการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

 

1.) การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องสำคัญที่ควรรู้ 

  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบูลลี่ (Bully)
  • การปฏิบัติตนเมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศ และช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
  • การให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจิต
  • การให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
  • มาตรการป้องกันอาชญากรรม และโปรแกรม สเก็ตช์ภาพเบื้องต้น Z-Face Sketch รวมถึง QR CODE โปรแกรมสเก็ตช์ภาพเบื้องต้น Z-Face Sketch

2.) กิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างสาระความรู้

 

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า อาวุธที่คมที่สุด คือ วาจาที่ใช้เวลาโกรธ ไฟที่ร้ายที่สุด คือ ไฟความปรารถนาแห่งการให้ร้าย ความแค้นและโกรธ ดังนั้น โครงการนี้ จึงเป็นโครงการที่ทุกคน คิด เชื่อมั่น และทำในสิ่งที่เชื่อมั่นให้เกิดขึ้นว่า รักในวัยเรียน คือ รักด้วยสติ รักด้วยปัญญา สิ่งที่เป็นภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน กลุ่มเปราะบาง ที่จะได้รับความรุนแรงในครอบครัว คือ สติ  ปัญหา เป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุด

 

ทั้งนี้ ภายในงาน ยังได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหารกระทรวง พม. พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า พยาบาล (สบ.5) กลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจ ในฐานะที่ปรึกษาปลัด พม. ด้านสื่อสารสังคม และผู้ดูแลเพจ Because We Care ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการดังกล่าว นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน

 

พร้อมทั้ง แขกคนพิเศษร่วมส่งเสียงสนับสนุนโครงการฯ ได้แก่ 1) คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2) ผศ.ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ดูแลเพจ "ตุ๊กตาวิเศษ" 3) คุณพิทักษ์เดช ชุมไชโย รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 4) คุณอนุชิต คำน้อย เจ้าของเพจ “คิ้วต่ำ” และ 5) ดีเจมะตูม เตชินท์ พลอยเพชร ผู้แทนบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม

 

สร้างความรัก ในวัยเรียน หยุดความรุนแรง-บูลลี่ เยาวชนทุกมิติ

 

รักในวัยเรียน เริ่มจากครอบครัว

 

กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้มุมมองของรัก...ในวัยเรียน โดยกล่าวว่า พอพูดถึงรักในวัยเรียนมักจะนึกถึงตัวเอง ในวัยเรียนเราได้รับความรักและความอบอุ่นจากพ่อแม่ แต่ก่อนเรามีปิ่นโตอิ่มรัก ไปโรงเรียนทุกวันเพราะคุณแม่ทำกับข้าวแต่เช้า นั่นคือ รักจากพ่อแม่

 

แต่ในปัจจุบัน ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป พ่อแม่บางคนอาจจะมีเวลาให้ลูกน้อยลง ด้วยความเร่งรีบ ทำงาน หาเงินเลี้ยงดูครอบครัว อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ก็ยังรัก และเราก็ต้องรักตัวเองให้มากที่สุด ใครจะมาพูดจาไม่ดี บูลลี่ทั้งวาจา พฤติกรรม ต้องมีสติ ปัญญาในการคิดและแยกแยะ

 

“ต้นทุนของทุกชีวิตไม่เหมือนกัน แต่ทำอย่างไรให้เรามีต้นทุนสมดุลกับตัวเองให้อยู่ในโลกนี้ได้ ไม่อ่อนต่อคำพูดของคนอื่น ที่มาเบียดเบียนจิตใจเราให้ย่ำแย่ และเกิดพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อกัน โลกสมัยนี้เปลี่ยนไป โลกกว้าง เราพูดอยู่ตรงนี้ได้ยินไปไกลถึงต่างประเทศ ฉะนั้น แค่คำพูดคำเดียวสามารถส่งผลกระทบในวงกว้าง วาจาเป็นสิ่งที่สำคัญ การคิดดี พูดดี ทำให้คนที่รับฟังเกิดความคิดที่ดี"

 

กานดา กล่าวต่อไปว่า รัก...ในวัยเรียน รักคือพื้นฐานจากครอบครัว พอไปโรงเรียน ครูและเพื่อนก็เป็นรักอีกอย่าง ต้องรู้จักแยกแยะ และพอไปทำงานก็จะเป็นอีกสถานะหนึ่งในเพื่อนร่วมงาน ดังนั้น ทุกอย่างของแต่ละเลเวลในความรัก บ่งบอกว่าเราจะต้องเลือกสิ่งดีๆ ให้แก่ตนเอง ต้องใช้สติให้มากขึ้นต่อคำพูดที่ส่อเสียด โลกเปลี่ยนไป ความรู้มากขึ้น แต่สิ่งที่หาไม่ได้ คือ ความรักที่เกิดขึ้นในจิตใจ ซึ่งสร้างได้จากคนรอบข้าง

 

สร้างความรัก ในวัยเรียน หยุดความรุนแรง-บูลลี่ เยาวชนทุกมิติ

 

สร้างสังคมที่ Friendly สำหรับทุกคน

 

พิทักษ์เดช ชุมไชโย รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ในมุมมองว่า โครการรัก...ในวัยเรียน ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่พร้อมให้เด็กได้เรียนรู้สิทธิที่ตนเองจะได้รับ และสิ่งสำคัญ คือ ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิทางวาจา เป็นสิ่งสำคัญ ที่เด็กควรจะรู้ ไม่ใช่สิ่งที่ยากที่เด็กจะเข้าถึง และนี่เป็นโอกาสสำคัญที่เด็กจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

 

"หลายคนอาจจะเคยพูดว่า เด็ก คืออนาคตของชาติ แต่ความจริงเด็ก คือ ปัจจุบันของชาติที่จะต้องพัฒนา เพราะในอนาคตเขาจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมเข้ามาบริหารบ้านเมือง นี่เป็นโอกาสที่จะสร้างสังคม ในการหยุดบูลลี่ และ พร้อมที่จะ Friendly กับทุกคน สร้างสังคมที่เป็นมิตรสำหรับทุกคน"