สภากลาโหม ย้ำ เหล่าทัพ แก้ปัญหา ไฟป่า-PM2.5 -หมอกควัน -ภัยหนาว

สภากลาโหม ย้ำ เหล่าทัพ แก้ปัญหา ไฟป่า-PM2.5 -หมอกควัน -ภัยหนาว

สภากลาโหม ย้ำ เหล่าทัพ จัดเตรียมกำลังพล เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ แก้ปัญหา ไฟป่า-PM2.5 -หมอกควัน และดูแลประชาชนประสบภัยหนาว

พันเอก จิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลง ภายหลังการประชุมสภากลาโหม โดยมี พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในการประชุม เน้นย้ำการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

โดยให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย   และเหล่าทัพ ประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นที่ในการจัดเตรียมกำลังพล เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ ให้พร้อมสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่า หมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 

และพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ อาทิ การลาดตระเวนตรวจไฟป่าด้วยการเดินเท้าหรือทางอากาศ การสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟป่าเปียกโดยอาศัยน้ำชลประทานและน้ำฝน การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดับไฟป่าให้กับเจ้าหน้าที่ และเมื่อพบการกระทำความผิด ให้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจังต่อผู้ที่ทำการจุดไฟเผาเพื่อหาของป่า หรือการเผาเศษวัสดุ เศษวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ระมัดระวังอัคคีภัยที่จะเกิดจากสภาพอากาศแห้งแล้งในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ และการรับมือกับฝุ่น PM 2.5  โดยเฉพาะ ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งอาจเจ็บป่วยได้จากภาวะดังกล่าว

สำหรับการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ภายหลังน้ำลดนั้น ให้ทุกหน่วยประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งซ่อมแซม ทำความสะอาดบ้านเรือน โครงสร้างพื้นฐาน ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา ที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว