"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เคาะขยายสิทธิส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ถึงสิ้นปี 2565

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เคาะขยายสิทธิส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ถึงสิ้นปี 2565

ต่ออายุมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์พลังงาน ลดก๊าซ LPG สำหรับหาบเร่ แผงลอย - ลดก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" - อุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล - ขยายมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า "กลุ่มเปราะบาง" ถึงสิ้นปี 2565

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์พลังงานไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565 ประกอบด้วย

การขยายมาตรการที่กำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2565 รวมทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน ซึ่งเป็น "กลุ่มเปราะบาง" ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft รายละเอียด ดังนี้ 

การขยายมาตรการไปถึงเดือนธันวาคม 2565 

1.  มาตรการช่วยเหลือด้านราคาก๊าซ LPG ประกอบด้วย

ขยายระยะเวลาส่วนลดราคาก๊าซ LPG แก่ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารที่ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ไม่เกิน 100 บาท/ราย/เดือน และส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก 45 บาท/คน/ 3 เดือน เพิ่มขึ้นอีก 55 บาท/คน/ 3 เดือน รวมเป็น 100 บาท/คน/ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มประมาณ 5.5  ล้านราย  งบประมาณประมาณ 302.5 ล้านบาท

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เคาะขยายสิทธิส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ถึงสิ้นปี 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

2. มาตรการบริหารราคาน้ำมันดีเชล 

คงอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลโดยใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วงเดือนตุลาคม -  ธันวาคม 2565  เพื่อบริหารจัดการราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับ มาตรการบรรเทาผลกระทบด้านไฟฟ้า เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน โดยการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน เป็นเวลา 4  เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน  -  ธันวาคม 2565 ดังนี้

  1. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน ซึ่งเป็น "กลุ่มเปราะบาง" ให้ส่วนลดค่า Ft จำนวน 92.04 สตางค์/หน่วย 
  2. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301 - 500 หน่วย/เดือน ซึ่งเป็นคนชั้นกลาง ให้ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft ร้อยละ 75  จำนวน 51.50 สตางค์/หน่วย
  3. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 351 - 400 หน่วย ให้ส่วนลดค่า Ft ร้อยละ 45 คือ จำนวน 30.90 สตางค์ต่อหน่วย/เดือน 
  4. ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 401 - 500 หน่วย ให้ส่วนลดค่า Ft ร้อยละ 15 คือ จำนวน 10.30 สตางค์/หน่วย  คาดว่า จะใช้งบประมาณ 9,128.41 ล้านบาท 

“มาตรการบรรเทาผลกระทบหลายมาตรการจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน นี้ ในขณะที่ แนวโน้มสถานการณ์ที่ราคาพลังงาน ทั้งน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ราคาค่าไฟฟ้า รัฐบาลจึงตั้งใจจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนทั่วไป และประชาชนที่มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง และผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมด้วย” นายอนุชา กล่าว

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์