"ประกันสังคม" จ่ายเงินประโยชน์ทดแทนผ่าน "พร้อมเพย์" ทุกธนาคาร 12 ก.ย.นี้

"ประกันสังคม" จ่ายเงินประโยชน์ทดแทนผ่าน "พร้อมเพย์" ทุกธนาคาร 12 ก.ย.นี้

"ประกันสังคม" เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย และว่างงาน ผ่าน "พร้อมเพย์" ได้ทุกธนาคาร เริ่มให้บริการ 12 ก.ย. 65 นี้

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคม เพิ่มช่องทางการให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกองทุน "ประกันสังคม" กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย และว่างงาน ผ่านบริการ "พร้อมเพย์"

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนผู้มีสิทธิ สามารถเข้าถึงบริการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส ลดความผิดพลาด 

"ประกันสังคม" จ่ายเงินประโยชน์ทดแทนผ่าน "พร้อมเพย์" ทุกธนาคาร 12 ก.ย.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ประกันตน ไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับ "ประกันสังคม" ในการขอรับประโยชน์ทดแทนดังกล่าว อีกทั้งเป็นการลดการใช้กระดาษ (Paperless) ตามนโยบายรัฐบาล อีกด้วย 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียน "พร้อมเพย์" ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้ได้ทุกธนาคาร โดยสำนักงานประกันสังคมเริ่มให้บริการจ่ายประโยชน์ทดแทน ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 นี้เป็นต้นไป

ผู้ประกันตน ยังสามารถติดต่อขอรับ ประโยชน์ทดแทนทุกๆ กรณี ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขา ที่ท่านสะดวก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

"ประกันสังคม" จ่ายเงินประโยชน์ทดแทนผ่าน "พร้อมเพย์" ทุกธนาคาร 12 ก.ย.นี้

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์