PTTGC โอนหุ้น PTT Digital สัดส่วน 20% มูลค่าขาย 1 พันล้านบาทให้ บ.ย่อย OR แล้ว

PTTGC โอนหุ้น PTT Digital สัดส่วน 20% มูลค่าขาย 1 พันล้านบาทให้ บ.ย่อย OR แล้ว

PTTGC เผยแล้วเสร็จการ โอนหุ้น PTT Digital เป็นสัดส่วน 20% มูลค่าขาย 1.02 พันล้านบาท ให้แก่ บ.มอดูลัส เวนเจอร์ ซึ่งเป็น บ.ย่อย OR จึงถือครองลดจาก 40% เหลือ 20%

นางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital) 

โดยที่ประชุมเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2567 มีมติอนุมัติการขายหุ้นใน PTT Digital สัดส่วนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ PTT Digital ราคาหุ้นละ 341 บาท คิดเป็นมูลค่า 1,023 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)

ทั้งนี้บริษัทได้มีการดำเนินการโอนหุ้นของ PTT Digital ให้กับ Modulus แล้วเสร็จในวันที่ 25 มิ.ย. 2567 ทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PTT Digital ลดลงจากร้อยละ 40 ก่อนการขายหุ้น เป็นร้อยละ 20 ภายหลังการขายหุ้น