JKN แจ้งประชุมเจ้าหนี้ 24 มิ.ย. 67 เสนอชื่อและพิจารณาเลือกผู้ทําแผน

JKN แจ้งประชุมเจ้าหนี้ 24 มิ.ย. 67 เสนอชื่อและพิจารณาเลือกผู้ทําแผน

"จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์" เผย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กําหนดนัดประชุมเจ้าหนี้ของ บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป (JKN) 24 มิ.ย. 67 วาระสำคัญได้แก่ เสนอชื่อ และวาระลงมติเลือกผู้ทําแผน โดยเจ้าหนี้ที่จะเข้าร่วมต้องยื่นคําขอแสดงความประสงค์เข้าประชุมก่อน ภายใน 21 มิ.ย. 67

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ JKN แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ขณะนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทําแผนตามความในมาตรา 90/17 แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลาย ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้นที่ 2 สโมสรมหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 2567 เวลา 10.00 น. โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

1. เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ทราบ
2. การเสนอชื่อผู้ทําแผน
3. การคัดค้านการออกเสียงของเจ้าหนี้
4. การลงมติเลือกผู้ทําแผน
5. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เจ้าหนี้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องเป็นเจ้าหนี้ที่อาจขอรับชําระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการได้และเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ (วันที่ 23 เม.ย. 2567) 

โดยเจ้าหนี้จะต้องยื่นคําขอแสดงความประสงค์จะเข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทําแผนพร้อมหลักฐานแห่งความเป็นเจ้าหนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดทางเว็บไซด์กรมบังคับคดี reorg-service.led.go.th หรือ QR Code ท้ายประกาศนี้ หรือตามแบบพิมพ์ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายในวันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 2567 เวลา 16.30 น.จึงจะมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ ทั้งนี้ ในวันที่ประชุมเจ้าหนี้อาจมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นออกเสียงแทนได้