ตลท.สั่ง JKN ชี้แจง 20 พ.ย.66 กรณีกรรมการไม่ได้รับเชิญเข้าประชุม 'ยื่นฟื้นฟูฯ'

ตลท.สั่ง JKN ชี้แจง 20 พ.ย.66 กรณีกรรมการไม่ได้รับเชิญเข้าประชุม 'ยื่นฟื้นฟูฯ'

ตลท.สั่ง JKN ชี้แจงกรณีกรรมการไม่ได้รับเชิญให้เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อลงมติขอ "ยื่นฟื้นฟูกิจการ" ภายในวันที่ 20 พ.ย.66

ตามที่เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2566 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ได้แจ้งการลาออกของกรรมการ 5 ท่าน โดยกรรมการ 2 ท่าน ให้เหตุผลการลาออกว่าไม่ได้รับเชิญให้เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 7 พ.ย.2566 ซึ่งได้มีมติให้บริษัทยื่นคำร้องขอฟื้นฟู กิจการต่อศาลล้มละลายกลาง (ความละเอียดปรากฏตามข่าวของ JKN วันที่ 9 และ15 พ.ย.2566) เนื่องด้วยการยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเป็นเรื่องสำคัญ และกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ดังนั้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนได้รับทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว ว่าการที่กรรมการบางท่านไม่ได้รับเชิญ ให้เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทมีผลกระทบต่อมติที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวหรือไม่อย่างไร และการประชุมนั้น เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนหรือไม่อย่างไร

 

ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ JKN ชี้แจงข้อมูลเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 20 พ.ย.2566 และขอให้ผู้ลงทุนติดตามคำชี้แจงของบริษัท

ตลท.สั่ง JKN ชี้แจง 20 พ.ย.66 กรณีกรรมการไม่ได้รับเชิญเข้าประชุม \'ยื่นฟื้นฟูฯ\'

อนึ่ง JKNได้แจ้ง ตลท.ว่าบริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทจากกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการที่ลาออกดังต่อไปนี้

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ เนื่องจาก ปัญหาด้านสุขภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.2566 เป็นต้นไป

2. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เนื่องจาก ติดภารกิจส่วนตัว มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.2566 เป็นต้นไป

3. นายสุรชัย ชมภูไพสร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว มีผลตั้งแต่ วันที่ 10 พ.ย.2566 เป็นต้นไป

4. นายยุทธพงศ์ มา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากทิศทาง และกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและความไม่แน่นอนของการทำธุรกิจในอนาคตของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.2566 เป็นต้นไป

5. นายเอกภิสิทธ์ สุทธิกุลพานิช ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากทิศทาง และกลยุทธ์การแก้ไข ปัญหาสภาพคล่อง และความไม่แน่นอนของการทำธุรกิจในอนาคตของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.2566 เป็นต้นไป

โดยเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนที่กรรมการเดิมที่ลาออก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. แต่งตั้ง นางสาวรับพร พรหมวงศานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายยุทธพงศ์ มา โดยดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.2566 เป็นต้นไป

2. แต่งตั้ง นายสุนทรสิงห์ วิทยปิยานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายสุรชัย ชมภูไพสร โดยดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 11  พ.ย.2566 เป็นต้นไป

3. แต่งตั้ง นายสรรดิลก จันทร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายเอกภิสิทธ์ สุทธิกุลพานิช โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.2566 เป็นต้นไป

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์