‘5 กรรมการบอร์ด’ JKN พร้อมใจไขก๊อก ตลท.จับแขวน SP, NP เรียบร้อย

‘5 กรรมการบอร์ด’ JKN พร้อมใจไขก๊อก ตลท.จับแขวน SP, NP เรียบร้อย

ไม่จบง่ายๆ ! JKN เผยได้รับหนังสือ “กรรมการบอร์ด” พร้อมใจยื่นลาออกรวดเดียว 5 คน ก่อนที่ตลท. สั่งขึ้นเครื่องหมาย SP, NP ห้ามซื้อขายชั่วคราว

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ JKN แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทจากกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการที่ลาออกดังต่อไปนี้

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ เนื่องจาก ปัญหาด้านสุขภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566เป็นต้นไป

2. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เนื่องจาก ติดภารกิจส่วนตัว มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566เป็นต้นไป

3. นายสุรชัย ชมภูไพสร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจาก ติดภารกิจส่วนตัว มีผลตั้งแต่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

4. นายยุทธพงศ์ มา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เนื่องจาก ทิศทางและกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาสภาพ คล่องและความไม่แน่นอนของการทำธุรกิจในอนาคตของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

5. นายเอกภิสิทธ์ สุทธิกุลพานิช ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เนื่องจาก ทิศทางและกลยุทธ์การแก้ไข ปัญหาสภาพคล่องและความไม่แน่นอนของการทำธุรกิจในอนาคตของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ในการนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานแทนกรรมการที่ลาออกเพื่อให้สามารถดำเนินการกิจการของบริษัทได้ต่อไป ทั้งนี้ การลาออกของกรรมการจำนวนทั้ง 5 ท่านดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

 

โดยบัดนี้ บริษัทได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2566 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนที่กรรมการเดิมที่ ลาออก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. แต่งตั้ง นางสาวรับพร พรหมวงศานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายยุทธพงศ์ มา โดยดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

2. แต่งตั้ง นายสุนทรสิงห์ วิทยปิยานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายสุรชัย ชมภูไพสร โดยดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

3. แต่งตั้ง นายสรรดิลก จันทร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายเอกภิสิทธ์ สุทธิกุลพานิช โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566เป็นต้นไป

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP กับ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.66 - 16 พ.ย.66 และขึ้นเครื่องหมาย NP ตั้งแต่ 16 พ.ย.66 โดยให้เหตุผลว่า ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น/ไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงิน ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจสั่งแก้งบได้