BGRIM ทุ่ม 401.5 ล้าน ลงทุนโรงไฟฟ้าโซลาร์เกาหลีใต้ กำลังผลิต 98.99 เมกะวัตต์

BGRIM ทุ่ม 401.5 ล้าน ลงทุนโรงไฟฟ้าโซลาร์เกาหลีใต้ กำลังผลิต 98.99 เมกะวัตต์

BGRIM ควักเงินลงทุน 401.5 ล้านบาท ซื้อหุ้น "Saemangeum Sebit Power" สัดส่วน 21.27% รุกโซลาร์ฟาร์มในเกาหลีใต้ กำลังผลิต 98.99 เมกะวัตต์ (MW)

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM รายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า B.Grimm Power Korea Limited (B.Grimm Power Korea) ซึ่งบริษัทย่อยที่ BGRIM ถือหุ้น 100% ได้เข้าถือหุ้นใน Saemangeum Sebit Power Co., Ltd. เพื่อลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิตติดตั้ง 98.99 เมกะวัตต์ (MW) ในสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 624,100 หุ้น จาก KB Sprott Solar Power No. 1 Co., Ltd. ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

2) ซื้อหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 725,700 หุ้น จาก Hyundai E&C Co., Ltd. ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

3) จองหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 187,350 หุ้นของบริษัทฯ

จาก 3 ธุรกรรมข้างต้น มีมูลค่าการซื้อขาย 15,371,500,000 วอนเกาหลีใต้ (เทียบเท่า 401,500,000 บาท) และทำให้B.Grimm Power Korea ถือหุ้นในสัดส่วน 21.27% ของหุ้นสามัญทั้งหมด และมีสิทธิได้รับเงินปันผล 33.85% ในบริษัทฯ โดยใช้แหล่งเงินทุน จากเงินทุนหมุนเวียนของ B.Grimm Power Korea และเงินกู้จากสถาบันการเงิน

โดยบริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 ปีกับ Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ผ่าน Korean Power Exchange ที่อัตราค่าไฟฟ้า 144.31 วอนเกาหลีใต้(หรือประมาณ 3.8 บาท) ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 การลงทุนในโครงการนี้ช่วยสนับสนุนการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง บนพื้นดินของ บี.กริม เพาเวอร์