บลจ.บัวหลวง ชี้ 3BB ค้างค่าเช่า JASIF ไม่เกิน 43 ล้าน กำหนดจ่ายช้าสุด 30 มี.ค.66

บลจ.บัวหลวง ชี้ 3BB ค้างค่าเช่า JASIF ไม่เกิน 43 ล้าน  กำหนดจ่ายช้าสุด 30 มี.ค.66

บลจ.บัวหลวง ชี้ 3BBค้างจ่ายค่าเช่าJASIF ไม่เกิน 43 ล้าน กำหนดจ่ายช้าสุดไม่เกิน 30 มี.ค.66 ระหว่างนี้ต้องเสียค่าปรับ 7.50%ต่อปี จนกว่าจะชำระค่าเช่าครบถ้วน

จากกรณี บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (3BB) ส่งจดหมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม(บลจ.)บัวหลวง จำกัด  ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ว่าไม่สามารถชำระค่าเช่าส่วนที่เหลือให้กับกองทุน JASIF ได้ตามกำหนดเมื่อวันที่ 15 มี.ค.2566 จากปัญหาขาดสภาพคล่อง 

นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง Deputy Managing Director Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด  ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)  แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า  จากข่าวที่ปรากฏในสื่อเรื่อง บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (3BB) จ่ายค่าเช่าให้กองทุนไม่ครบถ้วนนั้น

 

โดยบริษัทจัดการ ขอชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน ทาง 3BB ได้ชำระค่าเช่าส่วนใหญ่มาแล้ว แต่ยังมียอดค้างชำระบางส่วน จำนวนไม่เกิน 43 ล้านบาท ซึ่งตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าระหว่างกองทุนกับ 3BB นั้น 3BB สามารถชำระค่าเช่าล่าช้าได้ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระ (Due date) ซึ่งจะครบกำหนด ในวันที่ 30 มี.ค.2566 โดยในระหว่างนี้ 3BB จะต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี จนกว่าจะชำระค่าเช่าครบถ้วน

โดยบริษัทจัดการจะติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับผลกระทบที่มีนัยสำคัญ  บริษัทจัดการจะรายงานความคืบหน้าต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์