UNIQ คว้างาน 33 ล้านบาท เปลี่ยนป้ายชื่อ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

UNIQ คว้างาน 33 ล้านบาท เปลี่ยนป้ายชื่อ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

‘ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง’ แจ้งคว้างานเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มูลค่างาน 33.16 ล้านบาท

หลังจากสถานีกลางบางซื่อได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ล่าสุดได้ว่าจ้าง ‘ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง’ เป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนป้ายชื่อ พร้อมกับทำตราสัญลักษณ์การรถไฟใหม่ มูลค่าโครงการกว่า 33.16 ล้านบาท

นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2565 บริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างกับการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ในการก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

สำหรับมูลค่าโครงการดังกล่าวอยู่ที่ 33,169,726.39 บาท ซึ่งรายละเอียดของโครงการเป็นการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย


ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

นายนที พานิชชีวะ            ประธานกรรมการ
นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย    ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
นายบุญชัย ปริติวิชกานต์        กรรมการ
น.ส.พิริยา สุวิวัฒน์ธนชัย        กรรมการ
นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ    กรรมการ
นายปริญญา พรสวัสดิ์        กรรมการ
นายคเณศ สุวิวัฒน์ธนชัย        กรรมการ
นายสำเรียง เมฆเกรียงไกร    กรรมการอิสระ

ส่วน ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ประกอบด้วย 

นางถนอมศรี สุดโต        23.05%
นายเกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย    12.46%
นางมุกดา อาริยวัฒน์        11.91%
นายธวัช เสริมคชสีห์        3.30%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด    1.60%
นายศิลา วินัยวัฒนวงศ์        1.54%
นายณัฐพงษ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล    1.47%
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED    1.24%
น.ส.วันทนีย์ รุจิราวรรณกร        1.04%
นายณัฐ โอษธีศ            0.99%