มติเอกฉันท์! ผู้ถือหุ้น NATION อนุมัติ เพิ่มทุน 730 ล้านบาท ซื้อ ‘ฐานเศรษฐกิจ'

มติเอกฉันท์! ผู้ถือหุ้น NATION อนุมัติ เพิ่มทุน 730 ล้านบาท ซื้อ ‘ฐานเศรษฐกิจ'

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนชั่น กรุ๊ป มีมติอนุมัติ เพิ่มทุน 730 ล้านบาท เข้าซื้อ 'ฐานเศรษฐกิจ' และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับขยายธุรกิจในอนาคต สานต่อสถาบันสื่อตามยุทธศาสตร์ One Nation

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบมจ.เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) หรือ NATION ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติทุกวาระด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ โดยที่ประชุมอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,847,920,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท

โดยจะแบ่งเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 8,135,940,724 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท ให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ กำหนดราคาเสนอขายไว้ 0.09 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 730 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ ราคาเพิ่มทุนต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ โดยอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อ 14 พ.ย. 2565 ซึ่งเท่ากับ 0.26 บาท กำหนดส่วนลดประมาณ 65.38% จากราคาดังกล่าว

และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีก 2,711,980,241 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NATION-W4 จำนวน 2,711,980,241 หน่วย ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ (29 ธ.ค.) เช่นกัน 

 

โดยจะมีการจัดสรร NATION-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นยังอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด หรือ TMM ซึ่งประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ รายการโทรทัศน์ และสื่ออนไลน์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฐานเศรษฐกิจ” จำนวน 20,074,998 หุ้น จากบมจ.นิวส์เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น หรือ NEWS ราคาไม่เกิน 240 ล้านบาท หรือประมาณ 11.96 บาทต่อหุ้น

โดยการเข้าลงทุนใน TMM จะส่งผลให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ รายการโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการขยายธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์โดยมุ่งเน้นการขยายตัวสู่สื่อดิจิทัล ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสูง

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะทำให้กลุ่มบริษัทสามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ผลิตสื่อชั้นนำ ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์รายวันและรายสามวันประเภทธุรกิจ รวมไปถึงสื่อใหม่ (New Media) ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนขยายฐานลูกค้าและเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้าได้มากขึ้น

อีกทั้ง กลุ่มบริษัทจะสามารถระดมพลังในการจัดกิจกรรม (On-ground) ระดับใหญ่ได้ และการลงทุนดังกล่าวยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาตร์ของกลุ่มบริษัทในการผลักดัน 3 ธุรกิจหลักเชื่อมเข้าด้วยกัน ทั้ง Offline, Online และ On-ground