UBA ราคาเปิดเทรดวันแรก 2.76 บาท สูงกว่าราคาจอง 62.35%

UBA ราคาเปิดเทรดวันแรก 2.76 บาท สูงกว่าราคาจอง 62.35%

UBA ราคาเปิดวันแรกที่ 2.76 บาท เพิ่มขึ้น 1.06 บาท หรือ 62.35% จากราคาไอพีโอ 1.70 บาท เตรียมนำเงินระดมทุนไปคืนเงินกู้ ลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศ ปรับปรุงเครื่องจักร วิจัยพัฒนาเพื่อสร้างสินค้า - บริการใหม่ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

 บมจ.ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ (UBA) เข้าซื้อขายวันแรก(เทรด)ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ(mai) วันนี้ (7 ธ.ค.65) โดยมีราคาเปิดที่ 2.76 บาท เพิ่มขึ้น 1.06 บาท หรือ 62.35% จากราคาไอพีโอที่ 1.70 บาท

UBA เป็นบริษัทในกลุ่มของ บมจ. เนาวรัตน์พัฒนาการ (NWR) และ บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น (SE) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการด้านการจัดการน้ำแบบครบวงจรของประเทศไทย โดยให้บริการครอบคลุมใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ งานระบบบำบัดน้ำเสีย งานอุโมงค์ระบายน้ำ และงานระบบน้ำประปา ภายใต้ 2 ประเภทบริการหลัก ได้แก่ การให้บริการงานด้านวิศวกรรม และจัดหาอุปกรณ์ และการให้บริการจัดการเดินระบบ และบำรุงรักษา

UBA ราคาเปิดเทรดวันแรก 2.76 บาท สูงกว่าราคาจอง 62.35%

ปัจจุบัน UBA เป็นผู้ให้บริการจัดการน้ำเสียเอกชนรายใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร และเป็นบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวที่ได้รับให้ดูแลงานอุโมงค์ระบายน้ำให้กับกรุงเทพมหานคร โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการให้กับกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 4,000 ล้านบาท

และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 3 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 2,200 ล้านบาท ในงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทมีรายได้การให้บริการจัดการเดินระบบและบำรุงรักษา : การให้บริการงานด้านวิศวกรรม และจัดหาอุปกรณ์ประมาณ 87 : 13 และเป็นสัดส่วนรายได้จากภาคราชการ : เอกชนประมาณ 84 : 16

UBA มีทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 430 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 170 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของ NWR และ SE (Pre-emptive Rights) 25.5 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565 เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 114.5 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 19.8 ล้านหุ้น

และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 10.2 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 28 – 30 พ.ย. 2565 ในราคาหุ้นละ 1.70 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 289 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,020 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 15.73 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2565) ซึ่งเท่ากับ 64.83 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.11 บาท โดยมีบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการ การจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

 สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะนำไปใช้คืนเงินกู้สถาบันการเงิน ลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศ ปรับปรุงเครื่องจักร วิจัยพัฒนาเพื่อสร้างสินค้า และบริการใหม่ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

UBA มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ บมจ. เนาวรัตน์พัฒนาการ ถือหุ้น 43% และ บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น ถือหุ้น 28.67% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนดในแต่ละปี

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์