EXIM BANK จัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำไม่มีหลักทรัพย์แก่สมาชิก 3 สภาธุรกิจ

EXIM BANK จัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำไม่มีหลักทรัพย์แก่สมาชิก 3 สภาธุรกิจ

EXIM BANK จัดหลักสูตรบริหารผู้ส่งออก พร้อมให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสุด 4.5% ต่อปี ไม่ต้องค้ำประกัน ฟรีค่าธรรมเนียม แถมกรมธรรม์ประกันส่งออก คุ้มครองความเสี่ยงกรณีไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ ให้แก่สมาชิก 3 สภาที่พร้อมบุกตลาดส่งออก

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด Top X Executive Program หลักสูตรระยะสั้นสำหรับเจ้าของกิจการ และผู้บริหารเพื่อการพัฒนา และต่อยอดธุรกิจเพื่อการส่งออก รุ่นที่ 1

โดยมี นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (สภาหอฯ) และ นางวิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 5 ต.ค.นี้

นายอาคม กล่าวว่า ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังคงเน้นค้าขายภายในประเทศและแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก ขณะที่ โอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจยังมีอยู่อีกมากในตลาดโลก ที่มีประชากรรวมกันกว่า 7,000 ล้านคน ประกอบกับการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลปัจจุบันทำให้การค้าออนไลน์ทำได้สะดวกขึ้น โอกาสที่จะเข้าถึงผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศมีมากขึ้น

แต่การสร้าง และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกต้องอาศัยความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ เงินทุน และเครือข่ายธุรกิจ ซึ่งภาครัฐ และภาคเอกชนไทยต้องร่วมมือกันเสริมสร้าง และต่อยอดให้ธุรกิจไทยมีความพร้อมที่จะรุกหรือครองตลาดการค้าโลกได้อย่างมั่นคงในระยะยาว นำมาซึ่งรายได้ของประชาชนอย่างทั่วถึง และการพัฒนาประเทศไทยในมิติต่างๆ อย่างยั่งยืน

รวมถึง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) เตรียมพร้อมประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ประชาชนทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้านกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า ความร่วมมือของ EXIM BANK กับ 3 สภา ได้แก่ สภาหอฯ ส.อ.ท. สรท. และ CMMU ในครั้งนี้เป็นก้าวแรกของการสานพลังระหว่าง EXIM BANK ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังกับพันธมิตรภาคเอกชนที่สำคัญระดับประเทศ และสถาบันการศึกษา เพื่อค้นหาผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมจะก้าวต่อไปเป็นนักรบเศรษฐกิจไทยในเวทีการค้าโลก เพื่อร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ที่ทันโลก และปฏิบัติได้จริงในโลกธุรกิจยุค Next Normal

จากนั้นจะมีการพบปะพูดคุย และจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการในต่างประเทศ อาทิ ตลาดเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ไทยมีความคุ้นเคย และเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง รวมทั้ง มีนโยบายส่งเสริมการค้าเสรี และเศรษฐกิจ BCG เพื่อให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตรได้เรียนรู้กลยุทธ์การปรับโมเดลธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทย

โดย EXIM BANK พร้อมสนับสนุนเครื่องมือทางการเงินอย่างครบวงจร ตั้งแต่เงินทุนหมุนเวียนไปจนถึงเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ หลักสูตร TOP X Executive Program จึงถือเป็นปรากฏการณ์ของการรวมพลังเพื่อสร้างกองทัพนักรบเศรษฐกิจไทยที่พร้อมก้าวไปสู่โลกอนาคตอย่างมั่นใจ เพื่อฟันฝ่าความท้าทาย และเข้าถึงโอกาสทองสำหรับผู้ที่ปรับตัวได้ และแข็งแกร่งเพียงพอที่จะดำรงอยู่ และสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร และประเทศชาติ

นอกจากจำนวนผู้ส่งออก และมูลค่าการค้าระหว่างประเทศที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการอบรมครั้งนี้ ผลลัพธ์ของโครงการยังได้แก่ องค์ความรู้ และกูรูในโลกธุรกิจที่จะเป็นพี่เลี้ยงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มต้น และขยายธุรกิจระหว่างประเทศได้มากขึ้น มีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา มีธุรกิจเกิดใหม่ใน Supply Chain การส่งออกไทยที่เชื่อมโยงกับการส่งออกของโลก รวมถึงสินค้า และบริการที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พาณิชยนาวี โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักสูตร Top X Executive Program รุ่นที่ 1 เป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับเจ้าของกิจการ และผู้บริหารเพื่อพัฒนา และต่อยอดธุรกิจตลอด Value Chain ของภาคการส่งออก ผ่านรูปแบบการอบรมแบบ On-site ร่วมกับ Business Trip ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ที่ทันสมัยในการบริหารธุรกิจ มีแนวคิด และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศอย่างครบวงจร มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ ขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โดย EXIM BANK จะทำงานร่วมกับทีมประเทศไทย นำพาผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาดโลกยุค Next Normal ทั้งช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ รุกตลาดใหม่ โดยเฉพาะ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ซึ่ง EXIM BANK มีสำนักงานผู้แทนใน CLMV พร้อมสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศน์ของการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจกับสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และพันธมิตร สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประชาคมโลกโดยรวม

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก ผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทางบก ทางเรือ และทางอากาศที่เป็นสมาชิกสภาหอฯ ส.อ.ท. และ สรท. สามารถติดต่อขอรับบริการด้านสินเชื่อจาก EXIM BANK ได้ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 4.5% ต่อปี (ลดดอกเบี้ยจากปกติลง 0.5% ต่อปี) ในปีแรก ฟรี! ค่าธรรมเนียม Front-end Fee โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน แถม! กรมธรรม์ประกันการส่งออก EXIM for Small Biz (ฟรี! เบี้ยประกัน 3,000 บาท) อนุมัติสินเชื่อเร็วภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธ.ค.นี้

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์