เช็กเงื่อนไข “ขายเพชร-พลอย” อย่างไรให้ได้รับยกเว้น VAT

เช็กเงื่อนไข “ขายเพชร-พลอย” อย่างไรให้ได้รับยกเว้น VAT

อยากทำธุรกิจอัญมณี ขายเพชร ขายพลอย ทราบไหมว่า ธุรกิจนี้ มีทั้งแบบที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และที่ได้รับการยกเว้น แล้วการนำเข้าหรือค้าขายอัญมณีแบบไหนที่ได้รับยกเว้น VAT และมีเงื่อนไขอย่างไร

แม้ว่าเรื่องความสวยความงามจะไม่ใช่ปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อมนุษย์ แต่เชื่อว่าเหล่าบรรดาสาวๆ ไม่มีใครละเลยเรื่องความงามอย่างแน่นอน บางรายเสริมสวยจากภายในด้วยการรับประทานอาหารดีดี ออกกำลังกาย บางรายสรรหาตัวช่วยเสริมสวยจากภายนอก ทั้งการบำรุงผิวพรรณ การเข้าสถานเสริมความงาม และอีกหลายรายก็เลือกเสริมสวยพร้อมสร้างความสง่างามด้วยเครื่องประดับเพชรนิลจินดาต่างๆ ทำให้ธุรกิจความงามทุกแขนงเฟื่องฟูจนถึงทุกวันนี้

และถ้าหากจะพูดถึงหน้าที่ผู้เสียภาษีสำหรับกิจการที่ทำธุรกิจค้าขายเพชรนิลจินดา อัญมณีต่างๆ ซึ่งมีทั้งแบบที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และที่ได้รับการยกเว้นหากเป็นธุรกิจนำเข้าและขายอัญมณีที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

เช็กเงื่อนไข “ขายเพชร-พลอย” อย่างไรให้ได้รับยกเว้น VAT

ดังนั้น ใครกำลังจะทำธุรกิจค้าขายหรือนำเข้าอัญมณี ควรตรวจสอบก่อนว่า การนำเข้าหรือค้าขายอัญมณีแบบไหนที่ได้รับยกเว้น VAT และมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างดังนี้

  • แบบไหนเรียกธุรกิจอัญมณี

การทำธุรกิจอัญมณี จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ จากนั้นยื่นขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และกรณีที่มีรายได้จากการขายอัญมณีเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับกรมสรรพากร หรือถ้าหากมีรายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านบาท แต่มีความประสงค์ต้องการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน และ/หรือต้องการนำเข้าวัตถุดิบหรือส่งออกอัญมณี ก็ต้องยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรด้วย

ทั้งนี้ สำหรับอัญมณีประเภทเพชรพลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งทำเทียมวัตถุดังกล่าว หรือที่ทำขึ้นใหม่เฉพาะที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ เพื่อใช้ในการผลิตอัญมณีที่เป็นเครื่องประดับ หรือของใช้ต่างๆ และการนำเข้าหรือการขายทองคำขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม เฉพาะที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นของรูปพรรณของผู้ประกอบการจดทะเบียนจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

เช็กเงื่อนไข “ขายเพชร-พลอย” อย่างไรให้ได้รับยกเว้น VAT

  • ธุรกิจอัญมณีที่ได้รับยกเว้น VAT

กฎหมายได้กำหนดเงื่อนไขไว้สำหรับผู้ประกอบการที่นำเข้าหรือการขายอัญมณีที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้น จะได้รับการยกเว้น VAT หากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขดังนี้

1.เป็นการนำเข้าหรือภารขายเพชรพลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งทำเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทำขึ้นใหม่ เฉพาะที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ เพื่อใช้ในการผลิตอัญมณีที่เป็นเครื่องประดับ หรือของใช้ใดๆ และการนำเข้าหรือการขายทองคำขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม เฉพาะที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นของรูปพรรณของ "ผู้ประกอบการจดทะเบียน" ที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. คุณสมบัติของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าหรือการขายสินค้าตามข้อ 1 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นสมาชิกสมาคมอัญมณีสมาคมใดสมาคมหนึ่ง หรือเป็นสมาชิกหอการค้าไทย หรือเป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ

- ได้แจ้งการประกอบกิจการต่ออธิบดีกรมสรรพากรตามแบบแจ้งการประกอบกิจการนำเข้าหรือขายอัญมณี ทองคำขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ในกรณีที่มีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่นที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

เช็กเงื่อนไข “ขายเพชร-พลอย” อย่างไรให้ได้รับยกเว้น VAT

3.ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งนำเข้าสินค้าดังกล่าว ต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการนำเข้าต่อเจ้าพนักงาน ตอนยื่นใบขนสินค้าเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร โดยต้องระบุรายการดังต่อไปนี้ในใบขนสินค้าขาเข้า

- ชื่อ ที่อยู่ผู้นำเข้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ประเภท ชนิด ปริมาณ น้ำหนักต่อหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยของสินค้าที่นำเข้า

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่นำเข้าเพชรพลอย หรือสินค้าต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว จะต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบสำหรับสินค้าที่นำเข้า ทั้งสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกันในรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุวันที่นำเข้า เลขที่ใบขน ประเภท ชนิด ปริมาณ น้ำหนักต่อหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยของสินค้าที่นำเข้าในรายงานดังกล่าว

และต้องจัดทำรายงานภาษีซื้อ โดยต้องระบุวันที่นำเข้า เลขที่ใบขน ประเภท ชนิด ปริมาณ น้ำหนักต่อหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยของสินค้าที่นำเข้าในสมุดรายงานภาษีซื้อด้วย

4.ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าดังกล่าว จะต้องขายสินค้าที่นำเข้าตามข้อ 3 หรือขายสินค้าที่ซื้อจากผู้ประกอบการจดทะเบียนตามข้อ 2 ให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามข้อ 2 โดยต้องจัดทำใบส่งของและระบุรายการดังต่อไปนี้ในใบส่งของ

- ชื่อ ที่อยู่ผู้ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ซื้อ

- ประเภท ชนิด ปริมาณ น้ำหนักต่อหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยของสินค้าที่ขาย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าดังกล่าว ต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบสำหรับสินค้าที่ขาย ทั้งสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมกันในรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ซึ่งต้องระบุวัน เดือน ปี ที่ออกใบส่งของ เลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี) และเลขที่ของใบส่งของในรายงานดังกล่าว

และต้องจัดทำสมุดรายงานภาษีขาย โดยต้องระบุชื่อ ที่อยู่ผู้ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ซื้อ ประเภท ชนิด ปริมาณ น้ำหนักต่อหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยของสินค้าที่ขาย ในสมุดรายงานภาษีขายดังกล่าวด้วย

เช็กเงื่อนไข “ขายเพชร-พลอย” อย่างไรให้ได้รับยกเว้น VAT

5.ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งซื้อสินค้าตามข้อ 1 ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนตามข้อ 2 ที่นำเข้าสินค้าตามข้อ 1 โดยตรง หรือซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนตามข้อ 2 ซึ่งไม่ใช่ผู้นำเข้าสินค้าตามข้อ 1 โดยตรง

ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ซื้อ จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบสำหรับสินค้าที่ซื้อ ทั้งสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมกันในรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ซึ่งต้องมีข้อความระบุวัน เดือน ปี ที่ออกใบส่งของ เลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี) และเลขที่ของใบส่งของในรายงานดังกล่าว และต้องจัดทำสมุดรายงานภาษีซื้อ โดยต้องระบุรายการดังต่อไปนี้ในสมุดรายงานดังนี้

- ชื่อ ที่อยู่ผู้ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ขาย

- ประเภท ชนิด ปริมาณ น้ำหนักต่อหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยของสินค้าที่ซื้อ

6.ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการนำเข้าหรือการขายสินค้าดังกล่าว ต้องจัดเก็บใบส่งของและใบขนสินค้าที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน ได้รับจากการซื้อหรือการนำเข้าอัญมณีซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อประกอบการลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบเป็นรายเดือนภาษี โดยแยกต่างหากจากเอกสารหลักฐานอื่น ไว้ที่สถานประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

7.ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าหรือการขายสินค้าดังกล่าว ต้องคำนวณราคาสินค้าคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยใช้วิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และเมื่อใช้วิธีการใดแล้วให้ใช้วิธีการนั้นตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เปลี่ยนแปลงได้

8.กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียน ซึ่งแจ้งการประกอบกิจการต่ออธิบดีกรมสรรพากรตามข้อ 2 ได้มีการนำเข้าหรือการขายสินค้ารายการใดตามข้อ 1 แต่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าหรือการขายสินค้ารายการนั้น

9.กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติ ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจวินิจฉัย และคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

สรุป

เมื่อมาถึงตรงนี้อาจพอสรุปได้ว่า ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีการนำเข้าหรือขายสินค้าประเภทเพชรพลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก และอัญมณีที่มีลักษณะเดียวกัน สิ่งทำเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทำขึ้นใหม่ ทองคำขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม เฉพาะที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นจะได้รับยกเว้น VAT

แต่ต้องเป็นสมาชิกสมาคมอัญมณีสมาคมใดสมาคมหนึ่ง, สมาชิกหอการค้าไทย, สมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และต้องแสดงหลักฐานการนำเข้ากับเจ้าพนักงานตอนยื่นใบขนสินค้าเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร

รวมถึงผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีการนำเข้าหรือขายสินค้าดังกล่าว จะต้องขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดด้วย และจัดทำใบส่งของ ระบุชื่อ ที่อยู่ผู้ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ซื้อ ระบุประเภท ชนิด ปริมาณ น้ำหนักต่อหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยของสินค้าที่ขาย ตลอดจนเก็บใบส่งของและใบขนสินค้าไว้อย่างน้อย 5 ปี และคำนวณราคาสินค้าคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งหมด ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

-----------------------------------
Source : Inflow Accounting
อ่านบทความน่ารู้เกี่ยวกับภาษีเพิ่มเติม คลิกที่นี่