Bitkub แจงไม่มีเอี่ยวกลุ่มพนันออนไลน์ - ขาดการกำกับที่ดี ตามที่ปรากฏในข่าว

Bitkub แจงไม่มีเอี่ยวกลุ่มพนันออนไลน์ - ขาดการกำกับที่ดี ตามที่ปรากฏในข่าว

บิทคับ แจงไม่มีส่วนเกี่ยวกับการกระทำผิด เกี่ยวกับกลุ่มพนันออนไลน์ และขาดการกำกับกิจการที่ดี พร้อมแนะสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษา และลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (bitkub) ชี้แจงผ่านเฟชบุ๊ก bitkub ระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวจากสำนักข่าวแห่งหนึ่งว่าบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด  มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มพนันออนไลน์และขาดการกำกับกิจการที่ดี นั้น

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายของบุคคลที่ปรากฏรายชื่อตามข่าวแต่อย่างใด

Bitkub

นอกจากนี้ บริษัทขอเรียนว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทประกอบธุรกิจ และให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความสุจริตโปร่งใส และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี โดยบริษัท คำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล รวมถึงบริษัท ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในการตรวจสอบการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ และมาโดยตลอดประการสำคัญ บริษัทยึดถือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ และผู้บริหารของบริษัท ยึดมั่นในหลักคุณธรรม ความสุจริต และความโปร่งใสใน

การปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นสำคัญเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ บริษัทและผู้บริหารของบริษัท จึงมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ประเด็นที่ปรากฏตามข่าว และบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาการดำเนินการที่จำเป็นตามกฎหมายต่อไป

บริษัท จึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบ และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัท ประกอบธุรกิจด้วยความสุจริต และความโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย

บริษัทขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจในบริการของเรามาโดยตลอด

แหล่งข่าวบิทคับ ออนไลน์ กล่าวว่า ในส่วนของกลุ่มผู้บริหารบริษัทไม่มีใครรู้จักบุคคลดังกล่าวตามที่ปรากฏในข่าว  และได้มีการติดต่อประสานงานไปยัง บก.ปอศ. แต่ยังอยู่ระหว่างการติดต่อกลับมา และพร้อมให้ความร่วมมือ เพราะที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความร่วมมือกับ หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ 

“เรามีการกำกับดูแลที่ดีตามกฎหมาย มีระบบ  KYC ตรวจสอบที่ละเอียด ดังนั้นกับข่าวนี้มองว่า  อาจเป็นการปล่อยข่าวหรือไม่” 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์