ปฏิบัติการ 9 มาตรการ แก้ไขฝุ่นละออง PM 2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤติ

ปฏิบัติการ 9 มาตรการ แก้ไขฝุ่นละออง PM 2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤติ

​นายกฯ กำชับยกระดับการปฏิบัติการ การแก้ไขฝุ่นละออง PM 2.5 ในช่วงสถานการณ์ วิกฤติประจำปี 2567 โดยให้หน่วยงานต่างๆ บูรณาการในการทำงานร่วมกันผ่าน 9 มาตรการ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยได้กำชับยกระดับการปฏิบัติการ การแก้ไขฝุ่นละออง PM 2.5 ในช่วงสถานการณ์ วิกฤติประจำปี 2567 โดยให้หน่วยงานต่างๆ บูรณาการในการทำงานร่วมกันผ่าน 9 มาตรการ 

ปฏิบัติการ 9 มาตรการ แก้ไขฝุ่นละออง PM 2.5 ดังนี้

1. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานทหารในพื้นที่ ระดมกำลังการลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยง รวมถึงการจับกุมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กับผู้ที่ลักลอบเผาป่าทุกกรณี  

2. ให้กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำกับดูแลกวดขันบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ และอำนาจอย่างเคร่งครัด 

3. ให้กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้จังหวัด กำนัน และผู้ใหญ่ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดปฏิบัติการลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเผา

4. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และประกาศ Work Form Home ตามความจำเป็นเพื่อลดปัญหาการกระทบปัญหาเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชน

5. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาตัดสิทธิการรับการช่วยเหลือชดเชยจากภาครัฐ หากตรวจพบว่ามีการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง

6. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่มความถี่การปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละออง โดยเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง ในการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ให้เพียงพอในการช่วยเหลือดับไฟป่า

 

7. ให้กระทรวงสาธารณสุข จัดชุดเคลื่อนที่ลงเยี่ยมบ้านดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง และทันท่วงที รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแก่กลุ่มเสี่ยง

8. ให้กับสำนักงานงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณกลาง ให้แก่จังหวัดให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาช่วงสถานการณ์วิกฤติปี พ.ศ.2567 ตามความเหมาะสม และจำเป็นเร่งด่วน 

9. กรณีหมอกควันข้ามแดน ให้กระทรวงการต่างประเทศ ยกระดับการร่วมมือเจรจา กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้ลดการเผาป่าอย่างทันที กำหนดตั้ง KPI ให้ชัดเจน

  มาตรการทั้ง 9 ข้อดังกล่าวและรายละเอียดต่างๆ จะมีการประชุมบูรณาการทำงานกำจัดไฟป่าของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์