Photo&Story ถนนบุรีรัมย์เชื่อมเพื่อนบ้าน

Photo&Story ถนนบุรีรัมย์เชื่อมเพื่อนบ้าน

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บ.แสลงโทน - ห้วยเสว จาก 2 ช่องจราจร ให้เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ ระยะทางยาว 6.28 กิโลเมตร เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการค้า การลงทุน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)ทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บ.แสลงโทน - ห้วยเสว ระยะทางยาวประมาณ 6.28 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดกรมทางหลวงจึงดำเนินโครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ลักษณะเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไป - กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร และขนส่งที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้า และบริการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการขนส่งภาคเกษตร และอุตสาหกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ ไปสู่อินโดจีน นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ปราสาทเขาพนมรุ้ง, ปราสาทเมืองต่ำ, เขื่อนลำนางรอง และด่านชายแดนไทย - กัมพูชา

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์