ขยะมูลฝอยไม่ไร้ค่า แผนใหม่จัดการดีต่อโลก

ขยะมูลฝอยไม่ไร้ค่า   แผนใหม่จัดการดีต่อโลก

คณะรัฐมนตรี(ครม.)รับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2565 - 2570 )ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)เห็นชอบแล้ว

โดยเป็นแผนซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) เพื่อใช้เป็นกรอบ และทิศทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายของประเทศ โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนด้วยแล้ว ซึ่งทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินการตามแผนแม่บทดังกล่าว 

โดยมีผลการดำเนินการ เช่น การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง สำเร็จ 69%  เป้าหมาย 75%  การจัดการของเสียอันตรายชุมชน สำเร็จ 22%   เป้าหมาย 30%  และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ สำเร็จ 90.85%  เป้าหมาย 100%

ขยะมูลฝอยไม่ไร้ค่า   แผนใหม่จัดการดีต่อโลก

 อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีปัญหา และอุปสรรค และข้อจำกัด เช่น สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของรัฐ และเอกชนส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ระบบติดตาม กำกับ และควบคุมการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยยังไม่ทั่วถึง และเพียงพอ รวมถึงกฎหมายในการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบันไม่สามารถกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 

 

 


พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์