PTG ประกาศจ่ายเงินปันผล ปี 66 อัตราหุ้นละ 0.35 บาท

PTG ประกาศจ่ายเงินปันผล ปี 66 อัตราหุ้นละ 0.35 บาท

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ประกาศจ่ายเงินปันผล ปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 17 พ.ค. 2567 นี้

7 พฤษภาคม 2567 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 1,670,000,000 หุ้น รวมจำนวน 584,500,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 104 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 ซึ่งจ่ายจากกำไรจากผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

สามารถเข้าไปอ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ โดย คลิกที่นี่