GULF ได้รับการประเมินผลหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ AA ประจำปี 2566

GULF ได้รับการประเมินผลหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ AA ประจำปี 2566

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้รับการประเมินผลหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ AA ประจำปี 2566 พร้อมคว้าคะแนน Corporate Governance ระดับดีเลิศ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้รับการประเมินผลหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ AA ในปี 2566 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ หุ้นยั่งยืน ในกลุ่มทรัพยากร (Resources) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นอกจากนี้ GULF ยังได้รับการประเมินคะแนนในระดับ 5 ดาว ด้วยคะแนนเฉลี่ยโดยรวมสูงถึง 103% จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ภายใต้การดูแลของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกทั้งยังคว้า 5 เหรียญ หรือระดับ "ดีเลิศ" จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) 

ทั้งหมดนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ GULF ในการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุม พร้อมนำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG) มาดำเนินธุรกิจ รวมถึงให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ GULF ในฐานะบริษัทมหาชน ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักความยั่งยืนในการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกมิติ พร้อมปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มของโลกและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอยู่เสมอ เพื่อที่จะคงความสามารถในการแข่งขัน โดย GULF มุ่ง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งเป้าลดการปล่อยคาร์บอนต่อหนึ่งหน่วยของการผลิต (Carbon Intensity) ให้ได้ 25% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐานปี 2562 และเพิ่มสัดส่วน พลังงานหมุนเวียน ให้ไม่น้อยกว่า 40% ของกำลังการผลิตทั้งหมดภายในปี 2578 ซึ่ง GULF เชื่อมั่นว่าแนวทางการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องจะสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ESG ของ GULF ได้ในรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ โดย คลิกที่นี่