"กัลฟ์" คว้า 2 ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

"กัลฟ์" คว้า 2 ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

"กัลฟ์" คว้า 2 ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

กลุ่มบริษัทกัลฟ์ หรือ GULF นำโดย นายสมิทธ์ พนมยงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจในเครือและการลงทุน รับมอบใบประกาศเกียรติคุณและธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาว-ดาวเขียว) ของโรงไฟฟ้ากัลฟ์ เจพี เคพี 1 และกัลฟ์ เจพี เคพี 2 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ เป็นผู้มอบ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

"กัลฟ์" คว้า 2 ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

สำหรับโรงไฟฟ้ากัลฟ์ เจพี เคพี 1 และโรงไฟฟ้ากัลฟ์ เจพี เคพี 2 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลระดับดีเยี่ยม จากการบริหารจัดการทางสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน ทั้งการจัดการพื้นที่สีเขียว ระบบระบายน้ำ การจัดการน้ำและสิ่งปฏิกูล การจัดการคุณภาพอากาศ ความปลอดภัยและสุขภาพพนักงาน รวมไปถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติ

ที่ผ่านมา มีโรงไฟฟ้าของ กลุ่มบริษัทกัลฟ์ รวม 4 แห่ง ที่เคยได้รับใบประกาศเกียรติคุณและธงขาว - ดาวเขียว ได้แก่ โรงไฟฟ้าวังตาผิน (กัลฟ์ จีวีทีพี) โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 1 (กัลฟ์ ทีเอส 1) โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 3 (กัลฟ์ ทีเอส 3) และโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 4 (กัลฟ์ ทีเอส 4) ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ GULF ในการสร้างมาตรฐานการจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล อีกทั้งยังคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอีกด้วย

สำหรับพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมของนิคมฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ กนอ. ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานราชการท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในการดำเนินงาน สร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการโรงงาน เพื่อผลักดันการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน

"กัลฟ์" คว้า 2 ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 "กัลฟ์" คว้า 2 ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565