“ในหลวง” มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี โอกาสสาบานตน เข้ารับตำแหน่ง ปธน.เกาหลีคนใหม่

“ในหลวง” มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี โอกาสสาบานตน เข้ารับตำแหน่ง ปธน.เกาหลีคนใหม่

“ในหลวง” มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีโอกาสสาบานตน เข้ารับตำแหน่ง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีคนใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายยุน ซ็อก-ย็อล (Mr. Yoon  Suk-yeol) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีคนใหม่ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ความว่า

ฯพณฯ นายยุน ซ็อก-ย็อล

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี กรุงโซล

ในโอกาสสำคัญที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดี ประสบความสำเร็จในหน้าที่รับผิดชอบอันทรงเกียรตินี้

ด้วยการนำของท่าน สาธารณรัฐเกาหลีย่อมที่จะสร้างความเจริญรุดหน้าได้ จากสถานะอันมั่นคงของการเป็นหนึ่งในระบบเศรษฐกิจชั้นนำของโลก ทั้งหมดนี้เกิดจากความมุมานะอุตสาหะของคนในชาติ รวมทั้งความเป็นเลิศในเชิงธุรกิจและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความสำเร็จดังกล่าวไม่เพียงก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเท่านั้น หากยังเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยการสนับสนุนของท่าน ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือทางเศรษฐกิจอันกระชับแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐเกาหลี จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นสืบไป ซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นที่มีต่อกันนั้น จะสร้างเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ อันเป็นกรอบความร่วมมือที่ประเมินค่ามิได้ ซึ่งในปี 2565 นี้ กรอบความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวก็จะได้ดำเนินมาครบวาระ 10 ปีในการแสดงผลสำเร็จให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว