"CKPower" ตอกย้ำผู้นำโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ผ่านมาตรฐานระดับโลก ISO

"CKPower" ตอกย้ำผู้นำโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ผ่านมาตรฐานระดับโลก ISO

"CKPower" ตอกย้ำผู้นำโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ได้รับ ISO จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษรวม 4 ใบ สะท้อนความตระหนัก และใส่ใจในด้านมาตรฐานการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล โดยคำนึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทในเครือของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower ชื่อย่อหลักทรัพย์ “CKP” จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) ผู้บริหารโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี และบริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2) ผู้บริหารโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ใน สปป. ลาว ประสบความสำเร็จอีกระดับ ได้รับ ISO จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standards Institution หรือ BSI) รวม 4 ใบ สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพของบริษัทในเครือ CKPower ตลอดจนมาตรฐานการดำเนินงานเทียบเท่าระดับสากล

XPCL ได้รับใบรับรอง ISO จำนวน 3 ใบ ได้แก่ ISO 9001: มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ, ISO 14001: มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ISO 45001:มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่วน NN2 ได้รับใบรับรอง ISO จำนวน 1 ใบ ได้แก่ ISO 14001: มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

"CKPower" ตอกย้ำผู้นำโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ผ่านมาตรฐานระดับโลก ISO

ทั้งนี้ มาตรฐาน ISO ที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารโรงไฟฟ้าพลังน้ำของ CKPower ที่มีความตระหนัก และใส่ใจในด้านมาตรฐานการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล โดยคำนึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลไทยที่จะมุ่งสู่สังคมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ภายใน พ.ศ. 2608 และยังให้ความสำคัญถึงการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) รับมอบใบรับรอง ISO จากนายบุคลากร ใจดี ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI)

"CKPower" ตอกย้ำผู้นำโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ผ่านมาตรฐานระดับโลก ISO

นายวิเศษ จูงวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2) รับมอบใบรับรอง ISO จากนายบุคลากร ใจดี ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI)

"CKPower" ตอกย้ำผู้นำโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ผ่านมาตรฐานระดับโลก ISO