นโยบายที่หน่วยงาน ‘ควรมี’ ต่อ ‘การทำงานทางไกล’

นโยบายที่หน่วยงาน ‘ควรมี’ ต่อ ‘การทำงานทางไกล’

บริษัทควรจะต้องมีนโยบายในการกำหนดวิธีการทำงานทางไกลของพนักงานเพื่อกำหนดเป็นแนวทางปฎิบัติ