‘เจโทร’ หารือ ‘สภาพัฒน์’ หนุนไทยเพิ่มสัดส่วน ‘ไฟฟ้าสีเขียว’

‘เจโทร’ หารือ ‘สภาพัฒน์’  หนุนไทยเพิ่มสัดส่วน ‘ไฟฟ้าสีเขียว’

“เจโทร” หารือ “สภาพัฒน์” รายงานผลสำรวจเศรษฐกิจไทยในมุมมองบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในช่วงครึ่งแรก นักลงทุนญี่ปุ่นหนุนลงทุนพลังงานสะอาด ไฟฟ้าสีเขียว สร้างแต้มต่อให้การผลิตและอุตสาหกรรมไทย

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับ Mr. Kuroda Jun ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ณ กรุงเทพฯ (Japan External Trade Organization, Bangkok: JETRO Bangkok) และ Mr. To Kozo ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce, Bangkok: JCCB) พร้อมคณะ ในการนำเสนอผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย ประจำครึ่งปีแรก พ.ศ. 2567 (Survey on Business Sentiment of Japanese Corporations in Thailand, the 1st Half of 2024)

ประธาน JETRO Bangkok ได้รายงานสถานการณ์ทางธุรกิจและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยเลขาธิการ สศช. ได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทั้งสถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุน อาทิ การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน

การกระตุ้นการบริโภคของประชาชน การค้ำประกันสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงการยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตอบสนองอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เซมิคอนดักเตอร์ และการแก้ปัญหาการทุ่มตลาดสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ

รวมถึงแนวทางส่งเสริมการปรับตัวของภาคธุรกิจให้รองรับมาตรการความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยเฉพาะการกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff: UGT) การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) และการจัดทำสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างภาคเอกชน (Innovative Corporate Power Purchasing Agreements : PPAs)

เพื่อช่วยให้บริษัทเอกชนสามารถทำสัญญาซื้อขายไฟระหว่างผู้ผลิตไฟที่เป็นเอกชนด้วยกันได้โดยส่งผ่านสายส่งของภาครัฐแทนที่จะซื้อจากหน่วยงานผลิตไฟฟ้าของภาครัฐ (Utilities) ซึ่งจะนำไปสู่การปรับโครงสร้างราคาพลังงานทางเลือกให้สามารถแข่งขันกับพลังงานฟอสซิล (Fossil Fuel) อันจะเป็นการจูงใจให้ภาคการผลิตเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม