“คลัง” ไฟเขียวสินเชื่อ ‘IGNITE THAILAND’ 5,000 ล้าน หนุน SME 3 เซคเตอร์

“คลัง” ไฟเขียวสินเชื่อ ‘IGNITE THAILAND’ 5,000 ล้าน หนุน SME 3 เซคเตอร์

“คลัง” อนุมัติสินเชื่อ ”IGNITE THAILAND“ ผ่านธนาคารออมสิน 5,000 ล้าน หนุน SME 3 เซคเตอร์หลัก ท่องเที่ยว-สุขภาพ-อาหาร เข้าถึงสินเชื่อง่ายต้นทุนต่ำ

นายเศรฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ “IGNITE THAILAND” อนุมัติวงเงิน 1,150 ล้านบาท จากงบประมาณประจำปี 2567 โดยดำเนินการผ่านธนาคารออมสิน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงิน 

นอกจากนี้ ยังได้อนุมัติวงเงินงบประมาณ 7,125 ล้านบาท สำหรับโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะที่ 11 ผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อสนับสนุนศักยภาพด้านเงินทุนให้กับ SME

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ “IGNITE THAILAND” ผ่านธนาคารออมสิน เพื่อสนับสนุนเงินทุนใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 1.ศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Tourism Hub) 2.ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ (Wellness & Medical Hub) และ 3.ศูนย์กลางอาหาร (Agriculture & Food Hub) วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท วงเงินต่อรายสูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลากู้ไม่เกิน 10 ปี ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.5% ต่อปี ใน 2 ปีแรก ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือน 

นอกจากนี้ ยังมีกลไกการค้ำประกันสินเชื่อผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะที่ 11 วงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งโครงการ 50,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อให้ผู้ขอสินเชื่อได้รับสินเชื่อตามโครงการได้เพียงพอกับความต้องการดำเนินธุรกิจ โดยฟรีค่าธรรมเนียมการค้ำประกันใน 2 ปีแรก และค่าธรรมเนียมเพียง 0.75% ต่อปี ในปีที่ 3–4 

ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อ IGNITE THAILAND จะช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมช้กลไกทั้ง 2 ด้าน เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและมีต้ตทุนต่ำ อย่างเพียงพอสำหรับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกตามที่รัฐบาลประกาศวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ไว้