เปิดแฟ้ม ครม. 'คลัง' อัดสินเชื่อ 5.5 หมื่นล้านบาท ช่วย SMEs - ชงกฎกระทรวงงบหวย 3 ตัว

เปิดแฟ้ม ครม. 'คลัง' อัดสินเชื่อ 5.5 หมื่นล้านบาท ช่วย SMEs - ชงกฎกระทรวงงบหวย 3 ตัว

เปิดแฟ้ม ครม.วันนี้คลังอัดสินเชื่อ 5.5 หมื่นล้านบาท ให้เงินกู้ภาคอุตสาหกรรม - เอสเอ็มอี หนุนนโยบาย IGNITE THAILAND เสริมสภาพคล่องเศรษฐกิจ หารือพยุงราคาปาล์ม  5 บาท/กก. คลังเสนอร่างกฎกระทรวง การสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลักของรัฐบาล

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานวันที่ 11 มิ.ย.2567 มีวาระการประชุมที่น่าสนใจเข้าสู่การประชุม ครม.หลายเรื่อง ได้แก่

กระทรวงการคลัง เสนอ โครงการ “สินเชื่อ IGNITE THAILAND” โดยให้ธนาคารออมสินจัดสินเชื่อ วงเงิน 5,000 ล้านบาท แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กใน 8 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญตามแนวนโยบาย “IGNITE THAILAND” ของนายกรัฐมนตรีโดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมค้ำประกันเงินกู้ให้

นอกจากนี้กระทรวงการคลังเสนอมาตรการสนับสนุนสินเชื่อให้กับภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เตรียมเสนอมาตรการค้ำประกันเงินกู้ตามโครงการ PGS 11 วงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งโครงการ 50,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพลังงาน จะเสนอแผนระยะสั้นการแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ ซึ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกำชับให้ผู้ค้าตามมาตรา 7 คุยกับเจ้าของโรงงาน B100 ในการซื้อน้ำมันตามราคาที่ประกาศหรือกำหนดราคาใกล้เคียงกับที่ประกาศ

ทั้งนี้หากดำเนินการได้ราคา B100 ก็ขึ้น รวมถึงราคาน้ำมันปาล์มดิบ หรือ CPO ก็ขึ้นตามมา และถ้าควบคุมการซื้อขายปาล์มได้ด้วย ก็คงทำได้ราคาปาล์มน่าจะยืนได้ที่กิโลกรัมละ 5 บาท

กระทรวงคมนาคม เสนอ ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารวิธีการจัดเก็บค่าโดยสารและการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. ....

 

กระทรวงการคลัง เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ... พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่ได้รับจากกรมประมงตามโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน)

สำนักงบประมาณ เสนอ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อให้ ครม.ตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนเข้าที่ประชุมรัฐสภา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2566

คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี(ปรับปรุงช่วงที่ 1 พ.ศ.2566 - 2580)

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักปลัดงานปลัดนายกรัฐมนตรี เสนอ การกำหนดให้การไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทการทักทาย และการแสดงความเคารพแบบไทย

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีการทำสัญญาเช่าอาคาร ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเสียมราฐ และบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองเสียมราฐ

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำหรับวาระเพื่อรับทราบที่สำคัญ ได้แก่

กระทรวงการคลัง เสนอ ร่างกฎกระทรวงการสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก พ.ศ. ....

และเสนอ รายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 มี.ค.2567

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ  การขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2566  

รวมทั้งเสนอผลการประชุม Bridging The Gap: Thailand's Path to Inclusive Prosperity

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เสนอ ผลการดำเนินการตามมติ ครม.วันที่ 13 ก.ย.2566 เรื่อง การทบทวนมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการวางระเบียบที่เป็นเงื่อนไข หรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงานหรือการใช้ชีวิตของประชาชน

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินเดีย ครั้งที่ 10

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการบริหารจัดการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ....

กระทรวงคมนาคม เสนอ การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการบินพลเรือน

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์