เปิดแฟ้ม ครม.18 เม.ย.วัดใจ ครม.คลอดมาตรการอุ้มดีเซล - ไฟเขียวโครงสร้างงบฯ68

เปิดแฟ้ม ครม.18 เม.ย.วัดใจ ครม.คลอดมาตรการอุ้มดีเซล - ไฟเขียวโครงสร้างงบฯ68

จับตา ครม.18 เม.ย.วัดใจ "เศรษฐา" ต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตดีเซล - ออกมาตรการช่วยตรึงราคาน้ำมันหรือไม่ หลังมาตรการช่วยภาษีจ่อหมดอายุ สำนักงบฯชงรายละเอียดงบประมาณปี 68 เข้า ครม.หลังจากปรับปรุงกรอบงบฯ ตั้งงบฯเปิดทางดิจิทัลวอลเล็ต คมนาคมชงเวนคืนสร้างสีเหลืองเพิ่ม

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (18 ม.ค.)  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญที่จะเข้าสู่การประชุม ครม.คือสำนักงบประมาณเสนอ กรอบโครงสร้างรายละเอียดงบประมาณปี 2568 ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารและกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งมีวงเงินรวม 3.7527 ล้านล้านบาท ขาดดุลงบฯ 8.657 แสนล้านบาท โดยการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 

นอกจากนี้ต้องจับตากระทรวงงานการคลังเสนอต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตดีเซลที่ 1 - 2 บาทต่อลิตร เพื่อช่วยการตรึงราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซลในประเทศภายหลังจากที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบเกิน 1 แสนล้านบาท 

สำหรับวาระเพื่อการพิจารณาอื่นๆได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ เสนนอ ขออนุมัติโครงการจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ โครงการที่ 6

กระทรวงการคลัง เสนอ การร่วมมือกับรัฐบาล สปป. ลาว ในการปรับปรุงเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก - จุดผ่านแดนนาเพ้า สปป. ลาว

กระทรวงคมนาคม เสนอ ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง ในท้องที่เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....

สำหรับวาระเพื่อรับทราบ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้า หรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ จากซากสัตว์ป่า พ.ศ. ....

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การวิจัยทางคลินิก และการจัดการข้อมูลการใช้สมุนไพรในคน ของคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางส่งเสริมบทบาท ภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการ การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา

กระทรวงพลังงาน เสนอ ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาพลังงาน (น้ำมันเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงชีวภาพ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว) ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา

กระทรวงการคลัง เสนอ ผลการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตฉ้อโกงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

กระทรวงแรงงาน เสนอ  ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การขยายโอกาสการมีงานทำ
และส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา

กระทรวงคมนาคม เสนอ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

กระทรวงแรงงาน เสนอ  รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

กระทรวงมหาดไทย เสนอ รายงานผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม)พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

กระทรวงคมนาคม เสนอ ผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเชียน ครั้งที่ 29 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรายงานประจำปี 2565 ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565