5 กลุ่มมีสิทธิรับเงิน ปรับฐานค่าครองชีพเบี้ยหวัดบำนาญ ขรก. 11,000 บาท

5 กลุ่มมีสิทธิรับเงิน ปรับฐานค่าครองชีพเบี้ยหวัดบำนาญ ขรก. 11,000 บาท

ครม. เคาะ ปรับฐานค่าครองชีพเบี้ยหวัดบำนาญข้าราชการ 2567 เป็น 11,000 บาท เริ่ม 1 พฤษภาคม 2567 เช็ก 5 กลุ่ม ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ได้ที่นี่

ภายหลังที่ประชุม ครม. 2 เมษายน 2567 เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยมีสาระสำคัญปรับปรุงอัตราเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญข้าราชการ 2567

เพื่อให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญแล้วต่ำกว่าเดือนละ 11,000 บาท ให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเพิ่มขึ้นจนครบ เดือนละ 11,000 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับเบี้ยหวัดและผู้รับบำนาญสามารถดำรงชีพอยู่ได้ในสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ 

 

5 กลุ่มมีสิทธิรับเงิน ปรับฐานค่าครองชีพเบี้ยหวัดบำนาญ ขรก. 11,000 บาท

ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญข้าราชการ 2567

สำหรับผู้มีสิทธิรับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญข้าราชการ มี 5 กลุ่ม ได้แก่ 

  • ผู้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับของกระทรวงกลาโหม 
  • ผู้รับบำนาญปกติ 
  • ผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 
  • บำนาญพิเศษ 
  • บำนาญตกทอดในฐานทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ

ทั้งนี้เป้าหมายเป็นการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ โดยทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้น (ทุกคุณวุฒิ) และแตกต่างกันตามระดับคุณวุฒิการศึกษา ภายใน 2 ปี (ปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 67 และปีที่ 2 วันที่ 1 พ.ค. 68) 

รวมทั้งมีการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 2 ครั้ง ให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในปีที่ 1 และปีที่ 2

โดยปรับเงินเดือนชดเชยในแต่ละปีให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับราชการก่อนวันที่อัตราแรกบรรจุที่กำหนดใหม่มีผลใช้บังคับประมาณ 10 ปี