ครม.วันนี้ เคาะงบปี 68 ขาดดุลพุ่งรับเงินดิจิทัล ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ

ครม.วันนี้ เคาะงบปี 68 ขาดดุลพุ่งรับเงินดิจิทัล ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ

เปิดรายละเอียดงบประมาณปี 68 เข้า ครม.วันนี้ ปรับปรุงรับดิจิทัลวอลเล็ต – ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ กรอบงบฯ 3.7527 ล้านล้าน ขาดดุลงบฯ 8.6 แสนล้าน ชงเข้า ครม.วันนี้ ตั้งกรอบงบลงทุนฯ 8.6 แสนล้าน หรือ 23% ตั้งเป้าเก็บรายได้เพิ่มแสนล้าน เร่งจัดทำงบฯเสนอเข้าสภาฯภายในเดือน พ.ค.นี้

การจัดทำงบประมาณปี 2568 มีความล่าช้าไปจากแผนเดิมเล็กน้อย โดยมีการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรวม 3 ครั้ง เพื่อรองรับการจัดทำนโยบายสำคัญของรัฐบาลทั้งนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตที่มีการปรับการขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับรวมทั้งนโยบายการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการที่มีการใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นบางส่วนตามนโนยายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง 

สำนักงบประมาณจะเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายปี 2568 พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ให้ที่ประชุม ครม.ในวันนี้ (18 เม.ย.) พิจารณา

หลังจากที่ก่อนหน้านี้  ครม.ได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณปี 2568 ที่มีการปรับปรุงและได้รับความเห็นชอบจาก 4 หน่วยงานเศรษฐกิจได้แก่ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายอยู่ที่ 3.7527 ล้านล้านบาท ขาดดุลงบฯ 8.657 แสนล้านบาท

คาดเศรษฐกิจปี 68 ขยายตัว 3.3% 

ทั้งนี้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2568 มีสมมุติฐานทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจไทยในปี 2568 มีแนวโน้มที่จะขยายตัวในช่วง 2.8 – 3.8% (ค่ากลางอยู่ที่ 3.3%) โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกสินค้าตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก การขยายตัวของการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญจากความยืดเยื้อของความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและสร้างความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุน รวมถึงการลดลงของแรงขับเคลื่อนด้านการคลังในระยะต่อไป สำหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ส่วนประเด็นของอัตราเงินเฟ้อในปี 2568 คาดว่าอัตราเงินเฟ้อ จะอยู่ในช่วง 1.1 - 2.1% (ค่ากลาง 1.6%) และดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโน้มเกินดุล 1.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวและส่งเสริมอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยและอัตราการขยายตัวตามศักยภาพ จึงได้กำหนดนโยบายงบประมาณขาดดุลสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 865,700 ล้านบาท

ทำให้มีวงเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 3,752,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กำหนดไว้ 3,440,000 ล้านบาท เป็นจำนวน 272,700 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.8% 

โดยการขาดดุลงบประมาณจำนวน 865,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 172,700 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 24.9% และคิดเป็นสัดส่วน 4.4% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี)เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีสัดส่วน 3.7%

คาดการณ์รายได้สูงขึ้น 1 แสนล้านบาท  

ทั้งนี้ในส่วนของรายละเอียดของงบประมาณประจำปี 2568 ประกอบไปด้วยโครงสร้างงบประมาณดังนี้ 

ประมาณการรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คาดว่ารัฐบาลจะจัดเก็บรายได้รวม จำนวน 3,454,400 ล้านบาท เมื่อหักการคืนภาษีของกรมสรรพากร อากรถอนคืนกรมศุลกากร การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด การกันเงินเพื่อชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก

และการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คงเหลือรายได้สุทธิ จำนวน 2,887,000 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการรายได้สุทธิปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประมาณ 1 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.6% 

ในส่วนของโครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วยประมาณการรายจ่าย ดังต่อไปนี้

1.รายจ่ายประจำ จำนวน 2,736,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2567 จำนวน 196,431.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.7% และคิดเป็นสัดส่วน 72.9% ของวงเงิoงบประมาณรวม ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีสัดส่วน 73%

2.รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไม่มีรายการที่ต้องเสนอตั้งงบประมาณ ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมาตั้งงบประมาณส่วนนี้ไว้ จำนวน 118,361.1 ล้านบาท

ตั้งรายจ่ายลงทุน 8.6 แสนล้าน 

3.รายจ่ายลงทุน จำนวน 865,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 155,6195 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 21.9% และคิดเป็นสัดส่วน 23.1%  ของวงเงินงบประมาณรวม เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีสัดส่วน20.4%

4.รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 150,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 31,780 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 26.9% และคิดเป็นสัดส่วน 4%ของวงเงินงบประมาณรวม เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน ซึ่งมีสัดส่วน 3.4% 

เร่งเสนอสภาฯ 28 พ.ค.

สำหรับขั้นตอนการจัดทำงบประมาณปี 2568 ตามปฏิทินงบประมาณที่ ครม.เห็นชอบแล้ว และเมื่อ ครม.เห็นชอบ รายละเอียดแล้วกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณเสนอการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ 20 เม.ย. 2567

สำนักงบประมาณพิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และ นำเสนอ ครม.จากนั้นสำนักงบประมาณดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 24 - 30 เม.ย.2567

จากนั้นเสนอ ครม.รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และให้สำนักงบประมาณจัดพิมพ์ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเอกสารประกอบงบประมาณ ในวันอังคารที่ 13 พ.ค. 2567

จากนั้นสำนักงบประมาณดำเนินการจัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเอกสารประกอบฯ ระหว่างวันที่ 15 - 24 พ.ค. 2567 เพื่อนำเสนอ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567

การอนุมัติงบประมาณ มีขั้นตอนและกิจกรรมดังนี้ 

  • สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ. พ.ศ. 2568 วาระที่ 1 ในวันที่ 5 - 6 มิ.ย. 2567
  • สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วาระที่ 2 - 3 ในวันที่ 28 - 29 ส.ค. 2567
  • วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันที่ 9 - 10 ก.ย. 2567
  • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ในวันที่ 17 ก.ย. 2567 เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป