'การบินไทย' นัดสหกรณ์ กฟผ.จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดแรก ม.ค.67

'การบินไทย' นัดสหกรณ์ กฟผ.จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดแรก ม.ค.67

บมจ.การบินไทย มีผลการดำเนินงานดีต่อเนื่อง นัดหารือสหกรณ์ กฟผ. พร้อมจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดแรก เริ่มมกราคม 2567

นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.กฟผ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการฟื้นฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย โดยระบุว่า ในปี 2566 อุตสาหกรรมการบินโลกฟื้นตัวต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับโครงสร้างค่าใช้จ่ายและการหารายได้ของ บมจ.การบินไทย ส่งผลให้ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 9 เดือนในปีนี้ มีรายได้ 115,897 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงิน 29,330 ล้านบาท EBITDA หลังหักเงินสดจ่ายหนี้สินตามเงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน รวมค่าเช่าเครื่องบินจากการใช้เครื่องบินที่เกิดขึ้นจริง 31,720 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 16,342 ล้านบาท

'การบินไทย' นัดสหกรณ์ กฟผ.จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดแรก ม.ค.67

ในขณะที่ปีก่อน ขาดทุน 11,237 ล้านบาท และจากความเชื่อมันของคู่ค้าต่าง ๆ ส่งผลให้ความสามารถในกรบริหารสภาพคล่องปรับตัวดีขึ้น โดยมีสภาพคล่องคงเหลือ 63.387 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.กฟผ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บมจ.การบินไทย เข้าพบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของ บมจ.การบินไทย โดยเปิดเผยถึงข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ รวมถึงประเมินแนวโน้มผลการดำเนินการในอนาคต ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะนำข้อมูลทางการเงินดังกล่าวไปทบทวนแนวปฏิบัติทางบัญชีในการตั้งด้อยค่าต่อไป

"บมจ.การบินไทย จะเริ่มดำเนินการจ่ายดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มหุ้นกู้เป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป ในอัตราร้อยละ 1.50 ตามที่ระบุในแผนฟื้นฟูกิจการ โดย บมจ.การบินไทย คาดว่าจะดำเนินการต่าง ๆ สำเร็จตามแผนฟื้นฟูกิจการ และออกจากแผนฟื้นฟูกิจการได้ปลายปี 2567 หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้สมาชิกทราบในโอกาสถัดไป" ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
กล่าว