เกษตร เสนอใช้งบจ่ายขาด5.6 หมื่นล้านช่วยชาวนาไร่ละ 1,000

เกษตร เสนอใช้งบจ่ายขาด5.6 หมื่นล้านช่วยชาวนาไร่ละ 1,000

เกษตรฯ เร่งเสนอโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการฯ ข้าว ปีการผลิต 2566/67 ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ จ่อเข้า ครม. 14 พ.ย. นี้

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือการบริหารจัดการข้าว ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต (กข.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท วงเงินงบประมาณจ่ายขาด 56,321.07 ล้านบาท

เกษตร เสนอใช้งบจ่ายขาด5.6 หมื่นล้านช่วยชาวนาไร่ละ 1,000

โดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาเป็นวาระเร่งด่วน ช่วงบ่าย วันนี้(10 พ.ย. 2566 ) 

ทั้งนี้ได้มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดเงื่อนไขการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และมอบหมายกรมการค้าภายใน ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นบข. ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องนำเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

เกษตร เสนอใช้งบจ่ายขาด5.6 หมื่นล้านช่วยชาวนาไร่ละ 1,000

รวมทั้ง การขอเพิ่มองค์ประกอบของ นบข. จำนวน 3 ราย ได้แก่ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ อีก 2 ราย เป็นกรรมการ และขอเพิ่มองค์ประกอบของ กข. จำนวน 2 ราย เป็นอนุกรรมการ เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการข้าวเป็นไปด้วยความราบรื่น คล่องตัว มีการพิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบ ครบทุกด้าน โดยหาก นบข. มีมติเห็นชอบตามที่ กข. เสนอ ก็จะนำมติดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามระเบียบต่อไป ให้ทันในการประชุมวันที่ 14 พ.ย. 2566

ขณะเดียวกัน ได้เน้นย้ำการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2566/67 ในโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67 โดยได้กำชับให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เน้นย้ำให้สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศรับซื้อข้าวหอมมะลิสดจากเกษตรกรในราคาไม่ต่ำกว่าตันละ 12,000 บาท อีกด้วย