กยท. อัดงบ 16 ล้านบาท ดันอาชีพเสริมชาวสวนยาง สร้างรายได้ระยะยาว

กยท. อัดงบ 16 ล้านบาท ดันอาชีพเสริมชาวสวนยาง สร้างรายได้ระยะยาว

กยท. สนับสนุนงบ 16 ล้านบาท มุ่งช่วยเหลือเกษตรกร พัฒนาอาชีพเสริม สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตระยะยาว สอดรับนโยบายรัฐบาล

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า  กยท.มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางมีแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ลดผลกระทบในช่วงที่ยางพาราให้ผลผลิตน้อย สามารถสร้างรายได้ในระยะยาว นำไปสู่การยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

กยท. อัดงบ 16 ล้านบาท ดันอาชีพเสริมชาวสวนยาง สร้างรายได้ระยะยาว กยท. อัดงบ 16 ล้านบาท ดันอาชีพเสริมชาวสวนยาง สร้างรายได้ระยะยาว

 

ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกร ตามมาตรการการแก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาว รวมถึงนโยบาย ของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน”

จากแนวทางการผลักดันอาชีพเสริมชาวสวนยาง กยท. จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยางซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาสู่ปีที่ 7โดยในปี 2567 นี้ กยท.ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 16 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ในการลงทุน จัดหาปัจจัยการผลิต รวมถึงดำเนินการอบรมให้เกษตรกรมีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบอาชีพเสริมตามความต้องการควบคู่ไปกับการกรีดยาง

กยท. อัดงบ 16 ล้านบาท ดันอาชีพเสริมชาวสวนยาง สร้างรายได้ระยะยาว กยท. อัดงบ 16 ล้านบาท ดันอาชีพเสริมชาวสวนยาง สร้างรายได้ระยะยาว

เป็นทางเลือกที่จะทำให้เกษตรกรอยู่รอดได้ และยังสร้างความมั่นคงในอาชีพการทำสวนยางถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและเป็นการส่งเสริมการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้ชาวสวนยางอีกทางหนึ่ง

โดยเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับความรู้และเงินสนับสนุนปัจจัยการผลิตจาก กยท. รายละ 2,000 บาท เพื่อใช้เป็นต้นทุนในการเริ่มต้นสร้างอาชีพเสริมทั้งด้านพืชอาทิการปลูกไม้ยืนต้น ผัก ผลไม้

ด้านปศุสัตว์อาทิ การเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงผึ้งโรง เลี้ยงสัตว์ในสวนยางด้านประมงเช่น ส่งเสริมการเลี้ยงกบและปลาหมอในกระชังบก และสามารถจำหน่ายผลผลิตในตลาดสินค้าทางการเกษตรของชุมชนได้

จากที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเงินที่ กยท. จัดสรรให้เกษตรกรแต่ละรายสามารถสร้างรายได้เป็นเม็ดเงินตอบแทนให้เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม

กยท. อัดงบ 16 ล้านบาท ดันอาชีพเสริมชาวสวนยาง สร้างรายได้ระยะยาว

กยท. เล็งเห็นความสำคัญของความเป็นอยู่เกษตรกรชาวสวนยาง และยังคงดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง หากเกษตรกรรายใดสนใจการทำอาชีพเสริมในสวนยางพารา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กยท. ทุกสาขาใกล้บ้าน