'ทศพร' ยื่น กลต.ออกคำสั่งป้องกันปลด ประธานบอร์ด ปตท.

'ทศพร' ยื่น กลต.ออกคำสั่งป้องกันปลด ประธานบอร์ด ปตท.

"ทศพร" ส่งหนังสือให้ "กลต." ออกคำสั่งป้องกันการปลดประธานบอร์ด ปตท. จับตา 19 ต.ค. 2566 ถกตั้งประธานฯ และกรรมการปตท.ชุดใหม่ อีกครั้ง ภายหลังจากการประชุมนัดพิเศษวันที่ 16 ต.ค. 2566 ยังไร้ข้อสรุป

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เรื่อง การตีความข้อบังคับของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด ตามสำเนาบันทึกข้อความฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึงประธานกรรมการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) อาจมีปัญหากรณีการตีความข้อบังคับของ บริษัทฯ ผิดไปจากที่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเคร่งครัดอาจทำให้การกระทำต่างๆที่เกิดจากการตีความข้อบังคับที่ผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและต่อเนื่อง ดังนี้

ข้อบังคับ ปตท. ข้อ 34 นอกจากการพันจากตำแหน่งตามวาระตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ประธานกรรมการ หรือ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ


(1) พ้นตามวาระ
(2) ลาออก 
(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกตามข้อ30
(4) ขาดการประชุมคณะกรรมเกินสาม (3) ครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5)ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือ ในข้อบังคับนี้
(6) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อบังคับ ปตท.ข้อ 32 วรรค 3 "ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและถ้าเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้"

ข้อ 1 ข้อบังคับของ ปตท.ข้อ 34 ได้บัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ประธานกรรมการ หรือ กรรมการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ


1. พ้นตามวาระ
2. ตาย
3. ลาออก
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกตามข้อ30
5. ขาดการประชุมคณะกรรมเกินสาม (3) ครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมกวร
6. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือ ในข้อบังคับนี้
7.ศาลมีคำสั่งให้ออก

ดังนั้น จะต้องตีความหรือแปลความให้ตรงตามลายลักษณ์อักษรอย่างเคร่งครัด จะตีความหรือแปลความเป็นอย่างอื่นไม่ได้

ข้อ 2 ข้อบังคับของ ปตท. ข้อ 34 ดังกล่าว บัญญัติไว้ในเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของประธานโดยเฉพาะ ไม่ได้ขัดหรือแย้งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและกฎหมายว่าหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ข้อบังคับของ ปตท. ข้อ 34 ดังกล่าว ไม่ได้ขัดหรือแย้งข้อบังคับข้อที่ 32 เนื่องจากข้อบังคับข้อที่ 32 เป็นวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งประธานกรรมการ การจะเลือกประธานกรรมการได้จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

ข้อ 4 ข้อบังคับของ ปตท. ข้อ 34 ไม่ได้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีต่อประชาชนนอกจากไม่ได้ขัดแล้วยังช่วยส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ให้ถูกแทรกแซงได้โดยง่าย

ข้อ 5 ที่สำคัญข้อบังคับของ ปตท. ข้อที่ 34 ณ ปัจจุบันยังใช้บังคับอยู่ ยังมิได้ถูกยกเลิก หรือ มีกฎหมายใดมาใช้บังคับแทนที่ ดังนั้นจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

โดยสาระสำคัญของหนังสืออยู่ที่ ข้อ 6 หากมีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการโดยพลการ โดยที่ประธานกรรมการไม่ครบวาระตาม ข้อบังคับข้อที่ 34 เป็นการจงใจฝ่าฝืนข้อบังกับ เจตนาปฏิบัติ หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 อย่างชัดเจน ผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ถือหุ้น อาจร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องได้

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพข์และตลาดหลักทรัพย์ ได้โปรดนำเรื่องและประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ กลต.เพื่อพิจารณาตามอำนาจหน้าที่และมีคำสั่งให้ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติตามข้อบังดับคังกล่าวอย่างเคร่งครัด

และหรือมีคำสั่งอื่นใดเพื่อระงับยับยั้งการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นผลมาจากการจงใจตีความข้อบังคับผิดไปจากลายลักษณ์อักษรต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บอร์ด ปตท.จะมีการประชุมคณะกรรมการบอร์ดอีกครั้งวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ภายหลังจากมีการประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา และจะมีการเสนอวาระการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ปตท.ทดแทนตำแหน่งเดิมที่จะเกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566

สำหรับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ ปตท.ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

รวมทั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร เคยยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 โดยระบุว่าเป็นหตุผลส่วนตัว ท่ามกลางกระแสข่าวถูกแรงกดดันทางการเมืองบีบให้ลาออก ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขณะนั้น ขอให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนถึงปัจจุบัน

สำหรับรายชื่อบอร์ด ปตท. ประกอบด้วย

 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
 • นายกฤษณะ บุญยะชัย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • นายพงศธร ทวีสิน กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​​
 • นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน​
 • พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 • ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​
 • นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา​ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน​
 • รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน​ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​
 • พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ​
 • นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน​
 • นายลวรณ แสงสนิท กรรมการ กรรมการสรรหา​
 • รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ​
 • นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่