"ทศพร ศิริสัมพันธ์" นั่งหัวโต๊ะ เดินหน้าประชุมบอร์ด ปตท. ตามปกติ

"ทศพร ศิริสัมพันธ์" นั่งหัวโต๊ะ เดินหน้าประชุมบอร์ด ปตท. ตามปกติ

"ทศพร ศิริสัมพันธ์" นั่งหัวโต๊ะ เดินหน้าประชุมบอร์ด ปตท. ตามปกติ "อรรถพล" CEO ปตท. ยืนยัน ไม่ได้รับหนังสือลาออกจากคุณทศพร ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (27 ตุลาคม 2565) ปตท. มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ปตท. ซึ่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ยังคงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อพิจารณาวาระการดำเนินการต่างๆ ตามปกติ โดยยืนยันว่า ปตท. ไม่ได้รับหนังสือลาออกจากคุณทศพร ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท. ยังคงทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ปตท. มุ่งบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้สามารถบริหารผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2565 จนถึงปัจจุบัน ปตท. มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และยังดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์