ศาลปกครองกลางพิพากษา ดีล 'ซีพี-โลตัส' ชอบด้วยกฏหมาย

ศาลปกครองกลางพิพากษา ดีล 'ซีพี-โลตัส' ชอบด้วยกฏหมาย

ศาลปกครองกลางพิพากษา "ยกฟ้อง" คดีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกับพวก ฟ้องบอร์ดแข่งขันทางการค้า กรณีอนุญาตให้ "ซีพี รีเทล" กับ  "เทสโก้  โลตัส" ควบรวมธุรกิจได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกับพวก (ผู้ฟ้องคดี) ยื่นฟ้องคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) และสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) กรณีมีคำวินิจฉัยอนุญาตให้รวมธุรกิจระหว่าง บริษัท ซี.พี.รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ ซีพี และบริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) หรือ โลตัส ขัดต่อ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2560 และประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่องหลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด 

 

โดยศาลศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง ให้เหตุผลว่าเมื่อพิจารณาภายใต้ข้อเท็จจริง เหตุผล หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่า การพิจารณาคำขออนุญาตรวมธุรกิจเป็นการใช้ดุลพินิจโดยแท้ของฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยผู้ที่มีผลงาน หรือ เคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของฝ่ายปกครอง ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ศาลจึงไม่อาจตรวจสอบอำนาจการใช้ดุลพินิจโดยแท้ของฝ่ายปกครองได้ และเมื่อไม่ปรากฏเหตุอื่นใดอันทำให้คำสั่งพิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

คำสั่งคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่ 93/3563 เรื่อง ผลการพิจารณาคำขออนุญาตรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ลงวันที่  6 พ.ย.2563 จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง