ปี 65 จับสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 2 ล้านชิ้น

ปี 65 จับสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  2 ล้านชิ้น

พาณิชย์ จับมือพันธมิตร ลงพื้นที่สำรวจย่านการค้า สร้างจิตสำนึกไม่หนุนสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เผย ปี 65จับสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 2,308,176 ชิ้น มูลค่าความเสียหายรวม 1,058,201,923 บาท

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า และสร้างบรรยากาศการค้าและการลงทุนเชิงบวก รวมทั้งปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายที่เกิดจากการบริโภคสินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐาน

โดยภาพรวมปี 2565 (ม.ค.ธ.ค.)   มีการปราบปรามและดำเนินคดีกับสินค้าละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา รวมทั้งสิ้น 5,827 คดี ของกลางจำนวน 2,308,176 ชิ้น มูลค่าความเสียหายรวม 1,058,201,923 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวนคดีเพิ่มขึ้น 3,958 คดี คิดเป็น 211.77 % และของกลางลดลง 2,816,225 ชิ้น คิดเป็น 54.96%

นายอาวุธ กล่าวว่า เพื่อสานต่อภารกิจดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถานทูตสหรัฐอเมริกา (US Embassy) ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) และภาคเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค ลงพื้นที่สำรวจการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาภายในพื้นที่ศูนย์การค้าฯ และรณรงค์สร้างความเข้าใจแก่ผู้ค้า ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงผลกระทบและความเสียหายจากสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้สินค้าด้อยคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน

ปี 65 จับสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  2 ล้านชิ้น

การบูรณาการทำงานในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการป้องปรามการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง โดยที่ผ่านมาศูนย์การค้า เอ็ม บี เค มีมาตรการยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ กรณีร้านค้าที่ถูกจับกุมเรื่องการขายสินค้าละเมิด นำมาสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า นักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเปิดประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งเบาะแสมายังกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4702 หรือสายด่วน 1368 หรือ www.ipthailand.go.th