รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 30 มกราคม 2566

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 30 มกราคม 2566

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (65/66) 2700-2750 ปลายข้าวหอมมะลิ (65/66) 1470-1500 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1950-2000 ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1420

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 30 มกราคม 2566