เปิดแฟ้ม ครม. 17 ม.ค. ลุ้นต่ออายุมาตรการลดภาษีดีเซลลดค่าครองชีพประชาชน

เปิดแฟ้ม ครม. 17 ม.ค. ลุ้นต่ออายุมาตรการลดภาษีดีเซลลดค่าครองชีพประชาชน

"ประยุทธ์" นั่งหัวโต๊ะประชุม ครม.วันนี้ คลังชงต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลต่อเนื่องอีก 2 - 3 เดือน ลดภาระค่าครองชีพประชาชนต่อเนื่อง อุตสาหกรรมชงลดอากรนำเข้าเครื่องจักรหนุนการลงทุน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานวันนี้ (17 ม.ค.) มีการหารือเรื่องสำคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะการลดค่าครองชีพให้ประชาชน โดยกระทรวงการคลังจะเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลออกไปอีก 2-3 เดือน

โดยจะเสนอปรับลดการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลระหว่าง 3-5 บาทต่อลิตร ต่อเนื่องโดยจะสูญรายได้ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท โดยเริ่มตั้งแต่ 21 ม.ค.เป็นต้นไปเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชน และภาระของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หลังมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงวันที่ 20 ม.ค.นี้ซึ่งถือเป็นการต่ออายุมาตรการเป็นรอบที่ 6

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจอื่นๆได้แก่  คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566 - 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ... คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติเสนอ มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570)

 

กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้ท่อนและไม้แปรรูปเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องมีหนังสือรับรองและให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง ในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ... กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้พะยูงเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิด เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ...

 สำหรับวาระเพื่อทราบ ได้แก่ สลค.เสนอสถานภาพร่างกฎหมาย สถานะ ณ วันที่ 12 มกราคม 2566 กระทรวงคมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลป่าตองและตำบลกระทู้ อำเภอกระทู้จังหวัด ภูเก็ต พ.ศ... ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พ.ศ...

 

กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขและคณะอนุกรรมการพิจารณาพื้นที่พิเศษสำหรับค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับกำลังคนด้นสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2548

สศช.เสนอภาวะสังคมไทยไตรมาสสามปี 2565 กระทรวงการต่างประเทศเสนอการรับรองแผนพัฒนาร่วมระหว่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขงกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา กระทรงงศึกษาธิการเสนอ ผลการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 12 และการประชุมที่เกี่ยวข้องและการเป็นประธานการ ประชุมด้านการศึกษาอาเชียน ระหว่างปี พ.ศ.2567 - 2568 ณ ประเทศไทย