เปิดแฟ้ม ครม. 10 ม.ค.เคาะกรอบงบประมาณปี 67 - เตรียมเคาะวันหยุดพิเศษปี 66

เปิดแฟ้ม ครม. 10 ม.ค.เคาะกรอบงบประมาณปี 67   - เตรียมเคาะวันหยุดพิเศษปี 66

เปิดแฟ้ม ครม. 10 ม.ค.ประยุทธ์ หารือ ครม.รับมือจำนวนนักท่องเที่ยวจ่อปรับเพิ่ม หลังนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยเร็วขึ้น สำนักงบฯเสนอกรอบงบฯปี67 เล็งเคาะเพิ่มวันหยุดเป็นกรณีพิเศษสำหรับปี 2566 กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงท่าเรือสงขลา ในพื้นที่ของกรมธนารักษ์

รายงานจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (10 ม.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยในวันนี้ ครม.จะมีการหารือถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวล่าสุดภายหลังจากที่นักท่องเที่ยวจีนเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ และนักท่องเที่ยวจากจีนจำนวนมากวางแผนที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยปัจจุบันมีเที่ยวบินที่ขออนุญาตบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องมีการเตรียมการอำนวยความสะดวกและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อรองรับภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวในปีนี้ 

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้รายงานว่า ขณะนี้มีสายการบินสัญชาติจีนที่ทำคำขอเปิดเที่ยวบินและเพิ่มความถี่มายังประเทศไทย ในช่วงเดือน ม.ค.- มี.ค.2566 โดยได้รับการอนุมัติจาก กพท.ให้ทำการบินแล้วรวมจำนวน 1,035 เที่ยว หรือเฉลี่ยเดือนละกว่า 300 เที่ยวบิน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับวาระ ครม.ที่น่าสนใจได้แก่ วาระพิจารณาสำนักงบประมาณจะเสนอกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2567 ที่ได้ผ่านจากที่ประชุม 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ วงเงินรวมกว่า 3.35 ล้านล้านบาท โดยปรับเพิ่มขึ้นมาจากงบประมาณปี 2566 ที่มีวงเงิน3.185ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น1.65แสนล้านบาท ขาดดุลงบประมาณ 5.93 แสนล้านบาท หรือขาดดุลลดลงจากปี 2566 ประมาณ 1.02 แสนล้านบาท 

ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเสนอขอ ครม.อนุมัติงบประมาณเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 วงเงิน 2000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 5 แสนราย นอกจากนั้นยังเสนอมาตรการการทำตลาดเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รายได้จากการท่องเที่ยวกลับมาใกล้เคียงกับช่วงที่เกิดโควิด-19 อีก 2,000 ล้านบาท

 

สภานโยบายการอุดมศึกษาฯ เสนอขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

กระทรวงยุติธรรมเสนอ ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยมาตราการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ มาตราการคุมขังภายหลังพ้นโทษ และการคุมขังฉุกเฉิน พ.ศ...  กระทรวงการคลังเสนอผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมทุน (โดยวิธีการอนุญาต) สำหรับโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา ของกรมธนารักษ์ รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณให้แก่กรมเจ้าท่าในการขุดลอกและบำรุงรักษาความลึกของร่องน้ำสงขลา 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566

คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน เสนอการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร กรณีกองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่...) พ.ศ...ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

วาระเพื่อทราบที่น่าสนใจได้แก่ สสว.เสนอรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2565  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 /2565

กระทรวงพลังงานเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

กระทรวงพาณิชย์เสนอผลการประชุมกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสิงคโปร์ (Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship: STEER ครั้งที่ 6 และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานเจ้าของ

 ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่ อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ.2559

สลค.รายงานสถานภาพร่างกฎหมาย สถานะ ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 กระทรวงทรัพยากรฯเสนอสรุปผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ ภาคเหนือ ปี 2566

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 3/2565 และแนวโน้มไตรมาสที่ 4/2565 และรายงานภาวะ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนตุลาคม 2565