เปิดแฟ้ม ครม. ตั้ง ‘พีระพันธุ์’เป็นเลขาฯนายกฯ  19 หน่วยงานชง 'ของขวัญปีใหม่’

เปิดแฟ้ม ครม. ตั้ง ‘พีระพันธุ์’เป็นเลขาฯนายกฯ   19 หน่วยงานชง 'ของขวัญปีใหม่’

ครม.วันนี้ได้ฤกษ์เคาะแพคเกจของขวัญปีใหม่ 66 19 หน่วยงานชงเรื่องให้ ครม.พิจารณา จับตากระทรวงการคลังเสนอช้อปดีมีคืน พ่วงมาตรการช่วยกลุ่มเปราะบาง พลังงานดูแลราคาก๊าซหุงต้มครัวเรือน ฟรีค่าทางด่วน นายกฯขยับหมากการเมืองเสนอ ครม.เคาะ "พีระพันธุ์" นั่งเลขาธิการนายกฯ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ 20 ธ.ค.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมเต็มคณะ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ก่อนการประชุม ครม.ในเวลา 7.30 น. นายกรัฐมนตรีและภริยา จะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

ในการประชุม ครม.วันนี้มีวาระการพิจารณาที่สำคัญหลายวาระ โดยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองรายงานข่าวระบุว่าพล.อ.ประยุทธ์จะเสนอขอความเห็นชอบจาก ครม.ในการแต่งตั้งนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่ได้ลาออกจากการเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี มาเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แทนนายดิสทัต โหตระกิตย์ ที่ลาออกจากเลขาฯนายกฯไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ครม.จะมีการพิจารณาวาระสำคัญของรัฐบาล เรื่องการดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้แก่ประชาชน โดยจะเสนอเป็นแพคเกจของขวัญปีใหม่ของรัฐบาลจำนวน 19 หน่วยงาน โดยมาตรการของขวัญปีใหม่ที่น่าสนใจเช่น กระทรวงการคลัง เสนอมาตรการช้อปดีมีคืน โดยลดหย่อนภาษีสูงสุดคนละไม่เกิน 4 หมื่นบาท โดยมาตรการจะมีผล 1 ม.ค.-15 ก.พ.2566 รวมระยะเวลา 46 วัน รวมทั้งมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม

นอจากนั้นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอขอขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึง 04.00 น.จากเดิม 02.00 น. ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเศรษฐกิจในภาคกลางคืน โดยล่าสุดจะเสนอขอขยายเวลาแค่เพียงจ.ภูเก็ตเพียงจังหวัดเดียวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ นอกจากนั้น นอกจากนี้จะเสนอของขวัญปีใหม่ 2566 ให้กับประชาชนร่วมกับโครงการอื่น ได้แก่ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จำนวน 1.5 ล้านสิทธิ ใช้งบประมาณอยู่ที่ 5,400 ล้านบาท ส่วนอีก 3,300 ล้านบาท จะใช้จัดทำมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทย

กระทรวงคมนาคม เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่..) พ.ศ...(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของปี พ.ศ.2566)

         

กระทรวงพลังงาน เสนอการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบราคาก๊าซปิโตรเหลียมเหลว (LPG) โครงการยกระดับความ ช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงมหาดไทยเสนอ มาตราการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาขนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน สำหรับค่า ไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2565

กระทรวงการคลังเสนอการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ผู้ประกอบการกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปรับปรุงใหม่) กระทรวงสาธารณะสุขเสนอขอความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน กรอบงบประมาณ การจัดงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซา กาประเทศญี่ปุ่น

กระทรวงพลังงาน เสนอขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยุติการดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ้านจันเดย์

กระทรวงพัฒนาสังคม เสนอฯการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของกระทรงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2579)

กระทรวงพัฒนาสังคมเสนอฯวาระแห่งชาติ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ( พม.)

กระทรวงการต่างประเทศเสนอแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับและคำมั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 3 (พ.ศ.2564 – 2568)

วาระเพื่อทราบที่น่าสนใจเช่น รายงาความคืบหน้าโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน และหอประชุม อเนกประสงค์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง รองนายกรัฐมนตรี  ศอ.บต.เสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)

การดำเนินโครงการหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.3275 แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า ชลประทาน พ.ศ...  ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานใขเขตโครงการชลประทานบุรีรัมย์ เป็นทางน้ำชลประทานที่เรียก เก็บค่าชลประทาน จำนวน 3 ฉบับ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การทบทวนนโยบายและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อแก้ไข ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 3 /2565 เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการ ด้านโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ

ขอถอนร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่..) พ.ศ... (แก้ไขเพิ่มเติมวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการอัยการ) หน่วยงานเจ้าของเรื่อง อส. 13.ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน