ดีบุก เมตริกตันละ 858,540.00 สังกะสี เมตริกตันละ 110,150.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 858,540.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 110,150.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2565        

ดีบุก	เมตริกตันละ 858,540.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 110,150.00