4 ข้อต้องรู้ปิดจราจรรับ ‘เอเปค’ ‘เลขาฯ ครม.’ ส่งหนังสือด่วนแจ้งหน่วยงาน

4 ข้อต้องรู้ปิดจราจรรับ ‘เอเปค’ ‘เลขาฯ ครม.’ ส่งหนังสือด่วนแจ้งหน่วยงาน

เลขาฯครม.ส่งหนังสือด่วนการอำนวยความสะดวกการประชุมเอเปค 16 - 18 พ.ย. ปิดสวนเบญจกิตติ งดรับส่งผู้โดยสารศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ปิดการจราจรเส้นทางศูนย์ประชุมกองทัพเรือ

การประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 29 ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยระหว่างวันที่ 16 -18 พ.ย. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้อนุมัติ ให้วันที่ 16 -18   พฤศจิกายน 2565 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจร อำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมผู้นำ และอารักขาผู้นำ ในการประชุมเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัย ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีไป

นอกจากนี้ หน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าว โดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและการให้บริการประชาชน มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ล่าสุดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีหนังสือด่วนที่สุด ส่งเวียนถึงหน่วยงานราชการ ครม.เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565  ครม. พิจารณาเห็นว่า

เพื่อให้การดำเนินการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ และกระทบต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวัน ของประชาชนให้น้อยที่สุด ครม.จึงมีมติเพิ่มเติมให้ชัดเจน รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปด้วย ดังนี้

1. ในช่วงการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 16 - 18 พ.ย.2565 จะมีการปิดการจราจรในเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมสิริกิติ์ รวมทั้งให้งดใช้สวนเบญจกิติด้วย

2.การให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) 16 - 18 พ.ย.2565 เปิดให้บริการปกติ แต่จะงดจอดรับ - ส่งผู้โดยสารเฉพาะสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จนกว่าการจัดการประชุมฯ จะเสร็จสิ้น

 

3. ในส่วนของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง ( ในเขตพื้นที่ดังกล่าว ที่อาจได้รับผลกระทบ จากการปิดการจราจร ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษานั้น 1 พิจารณางดการจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมใด ๆ ในช่วงวันที่16 - 18 พ.ย.2565 ยกเว้นในกรณีที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานั้น ๆ มีภารกิจสำคัญ ที่จำเป็นต้องดำเนินการในช่วงวันดังกล่าวนมิอาจหลีกเลี้ยงหรือเลื่อนออกไปก่อนได้

และ 4.ในช่วงค่ำวันที่ 18 พ.ย.2565 จะมีการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้นำเอเปค ที่หอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งจะมีการเดินทางไป – กลับของผู้นำประเทศและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหลายเส้นทาง จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้นำประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย โดยขอให้หลีกเลี่ยงหรืองดใช้รถใช้ถนนในเส้นทางที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัญจร ทางเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจะมีการปิดการจราจรทางน้ำในวันที่18 พ.ย. 2565